UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/2011/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MIỄN THU PHÍ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày28/8/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí-lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 củaThủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 của Bộ tàichính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số63/2002/TT-BTC và Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướngdẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Văn bản số 96/HĐND-TT ngày 07/3/2011 của Hội đồngnhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất miễn thu phí xây dựng trên địa bàntỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 2113/TTr-STC ngày28 tháng 10 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực từ thi hành sau 10 ngày kể từ ngày kývà bãi bỏ Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồngvề mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí xây dựng trênđịa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Giao sở Tài chính, Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị và các địa phương triểnkhai thực hiện theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủtịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; Thủ trưởng các tổ chức, đơnvị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định./-

Nơi nhận:
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- VP và các Ban HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh;
- Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 5;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra);
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến