HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 61 - CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 1980 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã của các huyện Bảo Thắng, Mường Khương và thị xã Lào Cai thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn như sau:

- Cắt các xã Bản Phiệt, Bản Cầm của huyện Mường Khương và xã Vạn Hoà, tiều khu Lào Cai của thị xã Lào Cai sáp nhập vào huyện Bảo Thắng.

- Huyện Bảo Thắng sau khi được điều chỉnh địa giới, bao gồm các xã Gia Phú, Xuân Giao, Xuân Quang, Thái Niên, Phong Niên, Trì Quang, Hợp Thành, Tả Phồi, Sơn Hà, Sơn Hải, Tàng Loóng, Phú Nhuận, Phố Lu, Vạn Hoà, Bản Cầm, Bản Phiệt, thị trấn nông trường Phong Hải, thị trấn phố Lu và tiểu khu Lào Cai.

Điều 2 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Vũ Tuân

(Đã ký)