HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦAHỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 61-HĐBT NGÀY 17-5-1986 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNHĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA HUYỆN CẨM XUYÊN THUỘCTỈNH NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 20-11-1970;
Căn cứ quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nayđiều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cẩm Xuyên thuộctỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

- Thành lập thị trấn Cẩm Xuyên(thị trấn huyện lỵ huyện Cẩm Xuyên) trên cơ sở 91,5 hécta diện tích tự nhiênvới 130 nhân khẩu của xã Cẩm tiến; 52 hécta diện tích tự nhiên với 130 nhânkhẩu của xã Cẩm Quan và 3.783 nhân khẩu là cán bộ, công nhân viên Nhà nước;

Thị trấn Cẩm Xuyên có tổng diệntích tự nhiên 143,5 hécta với 4. 393 nhân khẩu.

Địa giới thị trấn Cẩm Xuyên ởphía đông và phía tây giáp xã Cẩm Tiến và xã Cẩm Quan; phía nam giáp xã CẩmQuan; phía bắc giáp xã Cẩm Tiến.

- Sau khi điều chỉnh địa giớihành chính, xã Cẩm Tiến còn 463,95 hécta diện tích tự nhiên với 2.577 nhân khẩu.

Địa giới xã Cẩm Tiến ở phía đônggiáp xã Cẩm Thăng và Cẩm Hưng; phía tây và phía bắc giáp xã Cẩm Huy; phía namgiáp xã Cẩm Quan, xã Cẩm Hưng và thị trấn Cẩm Xuyên.

Xã Cẩm Quan còn 6.845,31 héctadiện tích tự nhiên với 5.671 nhân khẩu.

Địa giới xã Cẩm Quan ở phía đônggiáp xã Cẩm Hưng; phía tây giáp xã Cẩm Duệ; phía nam giáp xã Cẩm Mỹ; phía bắcgiáp xã Cẩm Quan, xã Cẩm Huy, xã Cẩm Tiến và thị trấn Cẩm Xuyên.

Điều 2. - Uỷban Nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thihành Quyết định này.

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)