BỘ XÂY DỰNG
---------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
và các đề án năm 2012 của Bộ Xây dựng
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/3/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các đơn vị liên quan,

>> Xem thêm:  Mua đất là rừng phòng hộ có được không ? Mua đất rừng khác huyện có làm được thủ tục sang tên ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án năm 2012 của Bộ Xây dựng” (Có Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình này, trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh thì báo cáo Bộ trưởng để điều chỉnh kịp thời .
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ XD
- Văn Phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, PC(02).
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Trịnh Đình Dũng

>> Xem thêm:  Phân tích những rủi ro pháp lý của việc mua đất dịch vụ, đất phân lô ? Thủ tục mua bán đất đai