BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành Quy trình thẩm định công nghệ đối với các dự án đầu tư sản xuất công nghệ cao vào Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chi Minh

_______________

TRƯỞNG BAN

BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ;

- Căn cứ Quyết định số 146/2002/QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ về qui chế khu công nghệ cao;

- Căn cứ Quyết định số 1322/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc uỷ quyền Ban Quản lý Khu CNC thành phố Hồ Chí Minh thẩm định các dự án đầu tư;

- Căn cứ Quyết định số 27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao;

- Căn cứ Thông tư số 55/2002/TT-BKHCNMT ngày 23 tháng 7 năm 2002 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thẩm định công nghệ và môi trường các dự án đầu tư;

- Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-KCNC ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Trưởng Ban quản lý khu Công nghệ cao Tp. HCM về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoat động của Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành theo quyết định này Quy trình thẩm định công nghệ đối với các dự án đầu tư sản xuất công nghệ cao vào KCNC TP.HCM.

Điều 2. Trên cơ sở Quy trình này, các thành viên Lãnh đạo Ban, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Khu Công nghệ cao, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ: Quản lý Đầu tư và Quản lý KH&CN chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Qui trình thẩm định công nghệ đối với các dự án đầu tư sản xuất công nghệ cao vào KCNC TP.HCM trong hoạt động của đơn vị mình phụ trách.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Những quy định trước đây trái với Quy trình này đều bãi bỏ.

Các thành viên Lãnh đạo Ban, Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Chánh văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BQL KCNC TP HCM chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Đình Mai