ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 61/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN CÁC XÃ, HUYỆN LÀ MIỀN NÚI, VÙNG CAO DO ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNHCHÍNH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09/5/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Căn cứ vào ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcban hành quyết định công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao do điềuchỉnh địa giới hành chính (tại công văn số 4325/VPCP-ĐP ngày 04/8/2005 của Vănphòng Chính phủ);
Sau khi tham khảo ý kiến về việc công nhận xã, huyện là miền núi, vùng cao tại côngvăn số 2691/BNV-CQĐP ngày 03/9/2008 của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Bắc Giang, Nghệ An,Quảng Nam, Bình Thuận, Bình Phước, Gia Lai, Lâm Đồng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận cácxã, huyện là miền núi, vùng cao gồm 28 xã miền núi, 35 xã vùng cao, 3 huyệnmiền núi, 2 huyện vùng cao (danh sách kèm theo).

Điều 2. Danh sách các xã,huyện miền núi, vùng cao là căn cứ thực hiện các chủ trương, chính sách pháttriển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước đối với địa bàn miền núi, vùng cao.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ,Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, CSĐT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Hà Hùng

DANH SÁCH

CÁCXÃ, HUYỆN LÀ MIỀN NÚI, VÙNG CAO
(Ban hành theo Quyết định số 61/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 03 năm 2009 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. CÁC XÃ LÀ MIỀN NÚI (28)

1. Tỉnh Bắc Giang (4)

- Xã Cao Thượng huyện Tân Yên

- Xã Quế Nham huyện Tân Yên

- Thị trấn Bố Hạ huyện Yên Thế

- Xã Cảnh Thụy huyện Yên Dũng

2. Tỉnh Nghệ An (3)

- Xã Giang Sơn Đông huyện ĐôLương

- Xã Giang Sơn Tây huyện Đô Lương

- Xã Hùng Thành huyện Yên Thành

3. Tỉnh Quảng Nam (3)

- Xã Sơn Viên huyện Nông Sơn

- Xã Phước Ninh huyện Nông Sơn

- Xã Trà Sơn huyện Bắc Trà My

4. Tỉnh Bình Thuận (9)

- Xã Vĩnh Tân huyện Tuy Phong

- Xã Sông Bình huyện Bắc Bình

- Thị trấn Thuận Nam huyện HàmThuận Nam

- Xã Tân Đức huyện Hàm Tân

- Xã Tân Phúc huyện Hàm Tân

- Xã Sông Phan huyện Hàm Tân

- Xã Thắng Hải huyện Hàm Tân

- Xã Đông Hà huyện Đức Ninh

- Xã Đức Tín huyện Đức Ninh

5. Tỉnh Bình Phước (7)

- Xã Bình Sơn huyện Phước Long

- Xã Bình Tân huyện Phước Long

- Xã Phú Văn huyện Phước Long

- Xã Nghĩa Bình huyện Bù Đăng

- Xã Phước Minh huyện Phước Long

- Xã Bình Minh huyện Bù Đăng

- Xã Lộc Phú huyện Lộc Ninh

6. Tỉnh Lâm Đồng (2)

- Xã Đại Pal huyện Đạ Te’h

- Xã Đồng Nai Thượng huyện CátTiên

II. CÁC XÃ LÀ VÙNG CAO (35)

1. Tỉnh Điện Biên (9)

- Xã Na Sang huyện Mường Chà

- Xã Sa Lông huyện Mường Chà

- Xã Ma Thì Hồ huyện Mường Chà

- Xã Phìn Hồ huyện Mường Chà

- Xã Nậm Khăn huyện Mường Chà

- Xã Nậm Lịch huyện Tuần Giáo

- Xã Ngối Cáy huyện Tuần Giáo

- Xã Xuân Lao huyện Tuần Giáo

- Xã Mường Ảng huyện Mường Ảng

2. Tỉnh Lai Châu (8)

- Xã Trung Đồng huyện Than Uyên

- Xã Hua Nà huyện Than Uyên

- Xã Tà Mung huyện Than Uyên

- Xã Phúc Than huyện Than Uyên

- Xã Phúc Khoa huyện Than Uyên

- Xã Sơn Bình huyện Tam Đường

- Xã Giang Ma huyện Tam Đường

- Xã Nậm Mạnh huyện Mường Tè

3. Tỉnh Bình Thuận (1)

- Xã Đa Mi huyện Hàm Thuận Bắc

4. Tỉnh Gia Lai (11)

- Phường Thắng Lợi thành phốPleiku

- Phường Phù Đổng thành phốPleiku

- Phường Đống Đa thành phố Pleiku

- Phường Chi Lăng thành phốPleiku

- Thị trấn Nhơn Hòa huyện Chư Sê

- Xã Chrôh PơNan huyện Phú Thiện

- Xã Ayun Hạ huyện Phú Thiện

- Xã Đăk Jơ Ta huyện Mang Yang

- Xã Đăk Ta Ley huyện Mang Yang

- Xã Ya Kly huyện Chư Prông

- Xã Ia Bang huyện Chư Prông

5. Tỉnh Lâm Đồng (6)

- Xã Hiệp An huyện Đức Trọng

- Xã Tân Nghĩa huyện Di Linh

- Xã Đại Lào thị xã Bảo Lộc

- Xã Tân Lạc huyện Bảo Lâm

- Xã Đạ Rôn huyện Đơn Dương

- Xã Blá huyện Bảo Lâm

III. CÁC HUYỆN LÀ MIỀN NÚI (3)

- Huyện Nông Sơn tỉnh Quảng Nam

- Huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

- Huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước

IV. CÁC HUYỆN LÀ VÙNG CAO (2)

- Huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

- Huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu