ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Số: 610 /QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHẰN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Về việc phê duyệt mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp,tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

-Căn cứ điều 43 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân cấc cấp (sửa đổi) ban hành ngày 5 tháng 7 năm 1994 quy đinh nhiệm vụ , quyền hạn của uỷ ban nhân dân các cấp.

-Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/5/1998.

-Xét đề nghị của ông Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở Tài chính Vật giá tại tờ trình liên ngành số 90 /TTLN ngày 22 tháng 4 năm 2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điểu 1: Phê duyệt mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp do sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm đối với các đối tượng dự thi tốt nghiệp các bậc học, cấp học phổ thông, bổ túc không thuộc 120 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh như sau:

7- Bác Tiểu hoc:

Mức thu 6.000 đ/học sinh

Trong đó: -Tiền giấy thi, giấy nhấp: 2.000 đ

-Tiền bằng tốt nghiệp : 4.000 đ

Chi tiết tiền bằng +Phồi bằng 2.000 đ

+Viếĩ bằng 500 đ +Quẩnỉý ỉ.500đ

II-Bâc Trung hoc:

1 )Trung hạc cơ sở:

Mức thu 16.000 đ/học sinh

Trong đó: -Tiền giấy thi,giấy nháp: 6.000 đ

-Tiền viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: 500 đ

-Tiền bằng tốt nghiệp : 9.500 đ

Chi tiết tiền bằng: +Phồi bằng; 4.000 đ

+Nhập liệu: 300 đ

+ĩn bằng: ỉ .000 đ

+Dán ảnh: 200 ầ

+Ếp Pỉaĩstic: 2.000 đ

+Quản lý và dự phòng: 2.000 đ

2)Trung học phổ thông:

MỨC thu 18.000 đ/học sinh

Trong đó: -Tiền giấy thi,giấy nháp: 8.000 đ

-Tiền viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tam thời: 500 đ

“Tiền bằng tốt nghiệp : 9.500 đ

Chi tiết tiên bằng: +Phôi bằng; 4.000 đ

+ỉnbầng: 1.000 đ

+Dán ảnh: 200 đ

+Ép Platstic: 2.000 đ

+Quản lý và dự phòng: 2.300 đ

Đối với các học sinh dự kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, bổ túc các cấp thuộc 120 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh được miễn thu tiền giấy thi, giấy nháp, tiên viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thòi và tiền bằng tốt nghiệp.

Tiền giấy thi, giấy nháp, tiền viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và tiền bằng tốt nghiệp của các đối tượng thuộc diện miễn thu được chi trong Ngân sách sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo được giao hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 2: Quyết đinh này có hiệu lực thi hành ké từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông: Chánh vãn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở Tài chính Vật giá, Chủ tịch UBND các huyên, thị xã, Thủ trưởng ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết đinh này.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Hoàng Be