ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 610/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XÂY DỰNG NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Thương binh và xã hội Thành phố Hồ ChíMinh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Tiến hành xâydựng nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố đặt tại đồi đối diện khu đại học Thủ Đứcthuộc xã Long Bình, huyện Thủ Đức.

Điều 2.- Thành lập Banchỉ đạo xây dựng Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố gồm :

- Đồng chí Lê Quang Chánh, PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố : Trưởng ban,

- Đồng chí Đỗ Duy Liên, Giám đốcSở Thương binh và xã hội : Phó ban/Thường trực,

- Đại diện Ủy ban Kế hoạch Thànhphố, Ủy viên,

- Đại diện Sở Xây dựng, Ủy viên,

- Đại diện Viện Quy hoạch Thànhphố, Ủy viên,

- Đại diện Sở Văn hóa và thôngtin, Ủy viên,

- Đại diện Bộ Tư lệnh Thành phố,Ủy viên,

- Đại diện Đoàn Thanh niên cộngsản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên.

Điều 3.- Tổ chức đợt thivẽ đồ án Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố có Hội đồng chấm thi, có phần thưởng.Các đồ án dự thi sẽ được triển lãm để thâu thập ý kiến quần chúng trước khihoàn chỉnh lại thành một đồ án chính thức của tập thể.

Điều 4.- Kinh phí xâydựng Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố do Bộ Thương binh và xã hội cấp, (theo quyếtđịnh số 60-CP ngày 5-4-1976 của Hội đồng Chính phủ) Sở Thương binh và xã hộilập dự toán kinh phí cho toàn bộ công trình xây dựng trình Ủy ban nhân dânThành phố thông qua và báo cáo lên Bộ Thương binh và xã hội.

Điều 5.- Sở Xây dựng chịutrách nhiệm việc thi công. Ngoài ra Bộ Tư lệnh Thành phố, Đoàn Thanh niên cộngsản Hồ Chí Minh Thành phố, Sở Lao động phối hợp với các đoàn thể huy động lựclượng nghĩa vụ lao động của nhân dân để tham gia xây dựng.

Điều 6.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ban, ngành và các đồng chícó tên trong điều 2, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp, Giám đốcSở Lao động có trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công