ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/QĐ-UB

Lai Châu, ngày 07 tháng 05 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT MỨC THU, CHI TIỀN GIẤY THI, GIẤY NHÁP, TIỀN BẰNG TỐT NGHIỆP PHỤCVỤ KỲ THI TỐT NGHIỆP CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ điều 43 Luật tổ chức Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (sửa đổi) ban hàng ngày 5 tháng 7 năm1994 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp.
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và luật sửa đổi bổ sung một số điềucủa Luật Ngân sách nhà nước ngày 20/5/1998.
Xét đề nghị của ông Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở Tài chính Vật giátại tờ trình liên ngành số 90/TTLN ngày 22 tháng 4 năm 2002.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt mức thu,chi tiền giấy thi, giấy nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệpcác cấp do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hàng năm đối với các đối tượng dự thitốt nghiệp các bậc học, cấp học phổ thông, bổ túc không thuộc 120 xã đặc biệtkhó khăn của tỉnh như sau:

I. Bậc Tiểu học:

Mức thu 6.000đ/học sinh

Trong đó:

- Tiền giấy thi, giấy nháp:

2.000 đ

- Tiền bằng tốt nghiệp:

4.000 đ

Chi tiết tiền bằng

+ Phôi bằng

2.000 đ

+ Viết bằng

500 đ

+ Quản lý

1.500 đ

II. Bậc Trung học:

1) Trung học cơ sở:

Mức thu 16.000đ/học sinh

Trong đó:

- Tiền giấy thi, giấy nháp:

6.000 đ

- Tiền viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

500 đ

- Tiền bằng tốt nghiệp:

9.500 đ

Chi tiết tiền bằng:

+ Phôi bằng:

4.000 đ

+ Nhập liệu:

300 đ

+ In bằng:

1.000 đ

+ Dán ảnh:

200 đ

+ Ép platstic:

2.000 đ

+ Quản lý và dự phòng:

2.000 đ

2) Trung học phổ thông:

Mức thu 18.000đ/học sinh

Trong đó:

- Tiền giấy thi, giấy nháp:

8.000 đ

- Tiền viết giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

500 đ

- Tiền bằng tốt nghiệp:

9.500 đ

Chi tiết tiền bằng:

+ Phôi bằng:

4.000 đ

+ In bằng:

1.000 đ

+ Dán ảnh:

200 đ

+ Ép platstic:

2.000 đ

+ Quản lý và dự phòng:

2.300 đ

Đối với các học sinh dự thi kỳ thitốt nghiệp phổ thông, bổ túc các cấp thuộc 120 xã đặc biệt khó khăn của tỉnhđược miễn thu tiền giấy thi, giấy nháp, tiền viết giấy chứng nhận tốt nghiệptạm thời và tiền bằng tốt nghiệp.

Tiền giấy thi, giấy nháp, tiền viếtgiấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và tiền bằng tốt nghiệp của các đối tượngthuộc diện miễn thu được chi trong Ngân sách sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo đượcgiao hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày đăng ký.

Điều 3. Các Ông: Chánh vănphòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc sở Tài chínhVật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng ngành liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
-TT Tỉnh ủy (BC)
- TT HĐND tỉnh
- Như điều 3
- Lưu VP-VX.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Hoàng Be