UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về tổ chức quản lý về vệ sinh môi trường và trật tự trị an tại các bãi biển trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng

__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;
Căn cứ Nghị quyết số 90/CP ngày 21/8/1997 của Chính phủ về phương hướng và chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa;
Căn cứ Quyết định 1895/BYT-QĐ ngày 10/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành ''Quy chế Bệnh viện'';
Thực hiện việc đa dạng hóa các loại hình điều trị và thống nhất quản lý việc khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đà Nẵng;
Theo Tờ trình liên ngành số 311/LS ngày 12/8/1998 của Sở Y tế và Sở Tài chính - Vật giá.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kêu theo Quyết định này ''Quy định về việc khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đà Nẵng'' và Bảng giá khám chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Điều 2: Quyết định này theo hiệu lực từ ngày 01/11/1998.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Sở Tài chính - Vật giá, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Năm