ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6116/QĐ-UBND

Quận 10, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂNBẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII điều chỉnh nhiệmvụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dânhuyện , quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trìnhsố 148/TP ngày 05 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công bố 02 văn bản do Ủy bannhân dân Quận 10 ban hành hết hiệu lực thi hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 07ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dânQuận 10, Trưởng các phòng ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lưu

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 10
PHÒNG TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 10, ngày tháng 8 năm 2013

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆULỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 BAN HÀNH ĐẾN 30/6/2013

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Quyết định

1

7459/QĐ-UB

07/09/2005

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 10

28/02/2013

Thay thế bằng Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 28/02/2013

2

05/2011/QĐ-UBND

31/3/2011

Quyết định về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10.

22/7/2013

Thay thế văn bản bằng Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 16/7/2013

Người lập bảng

TRƯỞNG PHÒNG
Trần Ngọc Khang