ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 612/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI KHU QUY HOẠCH TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH - QUẢNG TRƯỜNG HUYỆN ĐỨC TRỌNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đấtcụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Bảng giá các loại đất các huyện, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 162/TTr-STNMT ngày 16 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ti khu quy hoạch Trung tâm hành chính - Quảng trường huyện Đức Trọng; cụ thể như sau:

STT

Đa bàn, loi đất, v trí

Hệ số (lần)

1

Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, vị trí 1, nằm trong khu dân cư (thuộc Tổ dân phố 20 và 24, thị trấn Liên Nghĩa

7,20

02

Đất đô thị (thị trấn Liên Nghĩa)

2.1

Đường từ đường Trần Bình Trọng chạy dọc mương thủy lợi đến đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến giáp thửa 188, BĐ 38)

3,0

2.2

Đường hm đường Nguyễn Văn Cừ (đường hm cạnh thửa 911, BĐ 38 đến ngã ba hết thửa 233, BĐ 38)

3,0

2.3

Đường hm đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Trần Phú (cạnh thửa 194, BĐ 38) đến đường Bà Triệu (cạnh thửa 264, BĐ 38)

2,8

2.4

Đường Bà Triệu (đoạn từ ngã ba cạnh thửa 91, BĐ 38 đến ngã ba cạnh thửa 374, BĐ 38)

2,8

2.5

Đường Bà Triệu (đoạn từ Lê Hồng Phong đến ngã ba cạnh thửa 91, BĐ 38)

2,8

2.6

Đường Trần Bình Trọng

2,8

Điều 2.Căn cứ hệ số điều chỉnh giá đất được phê duyệt tại Điều 1 nêu trên, giá đất theo Bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đức Trọng kèm theo Quyết định số 69/2014/QĐ- UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Đức Trọng chỉ đạo các phòng, ban liên quan xác định tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ti khu quy hoạch Trung tâm hành chính - Quảng trường huyện Đức Trọng thực hiện phê duyệt để chi trả theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu VT, TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên