ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 612/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 11 tháng 3 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1867/QĐ .CT.UBT ngày 27/6/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống của hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 định hướng năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3872/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 18/TTr-SCT ngày 05/01/2009 và Tờ trình số 158/TTr-SCT ngày 09/02/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng năm 2020, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh vị trí 03 điểm quy hoạch kinh doanh xăng dầu;

- Xóa 03 điểm quy hoạch kinh doanh xăng dầu;

- Bổ sung 09 điểm quy hoạch kinh doanh xăng dầu.

(Danh sách đính kèm).

Điều 2. Sở Công thương, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa có trách nhiệm cập nhập nội dung tại Điều 1 vào quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 định hướng năm 2020 để làm cơ sở thực hiện và hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện đầu tư theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên - Môi trường, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, TP. Biên Hòa và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

DANH MỤC

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CÁC ĐIỂM KINH DOANH XĂNG DẦU
(Kèm theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của UBND tỉnh)

1. Danh mục 03 điểm quy hoạch kinh doanh xăng dầu điều chỉnh vị trí:

STT

Mã số

Địa điểm quy hoạch

Vị trí cũ

Vị trí mới

1

165

01 điểm trên tuyến Sóc Lu đi Cây Gáo (từ ngã tư Cây Gáo theo đường Sóc Lu 5 km) xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

01 điểm trên tuyến Sóc Lu đi Cây Gáo (từ ngã tư Cây Gáo theo đường Sóc Lu 2,8 km) xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom

2

296

01 điểm tại Km 6, ĐT 763, xã Suối Nho (từ QL 20 vào khoảng 5 - 6 km), huyện Định Quán

01 điểm tại Km 4,5, ĐT 763, ấp Tam Bung, xã Phú Túc (từ QL 20 vào khoảng 4,5 km), huyện Định Quán

3

429

01 điểm trên tuyến liên xã Xuân Trường - Xuân Thọ, tại Km 4 - 5, xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc

01 điểm trên tuyến liên xã Xuân Trường - Xuân Thọ, tại Km 5+800, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc

2. Danh mục xóa 03 điểm quy hoạch kinh doanh xăng dầu

STT

Mã số

Địa điểm đề nghị xóa quy hoạch

Lý do đề nghị xóa

1

211

01 điểm trên tuyến đường An Hòa đến cầu An Hòa thuộc xã An Hòa, huyện Long Thành

Không đảm bảo cho việc triển khai quy hoạch do mật độ dân cư đông không đảm bảo cho việc triển khai đầu tư theo quy định

2

212

01 điểm trên tuyến Hương lộ 2 thuộc xã Long hưng, huyện Long Thành

Vị trí trong quy hoạch Khu đô thị sinh thái Long Hưng

3

28

Điểm tại số 1/88, Xa lộ Hà Nội, KP13 phường Hố Nai, TP.Biên Hòa

Vị trí gần 3 trạm xăng dầu khác, mật độ trạm xăng dầu quá nhiều, cạnh cầu Sập, không đảm bảo an toàn giao thông

3. Danh mục bổ sung 09 điểm quy hoạch kinh doanh xăng dầu:

STT

Địa điểm

Mã số

HUYỆN THỐNG NHẤT

1

01 điểm trên tuyến ĐT 769, cách ngã 3 Dầu Giây khoảng 1,6 km, xã Bàu Hàm 2

465

HUYỆN TRẢNG BOM

2

01 điểm trên tuyến đường 19/05 thuộc địa bàn xã Bàu Hàm

466

HUYỆN VĨNH CỬU

3

01 điểm trên tuyến ĐT 767, tại Km 11+300, ấp 3, xã Vĩnh Tân

467

4

01 điểm trên tuyến ĐT 767, tại Km 15, KP7, TT Vĩnh An

468

HUYỆN XUÂN LỘC

5

01 điểm trên tuyến 763 khoảng Km 1+100, xã Suối Cát

469

6

01 điểm tại Km 1802-1803, QL 1, xã Suối Cát (phục hồi Trạm xăng dầu 36 cũ)

470

HUYỆN CẨM MỸ

7

01 điểm trên tuyến ngã 3 Cọ Dầu (đi ấp Cọ Dầu 1 - Cọ Dầu 2), xã Xuân Đông

471

8

01 điểm trên tuyến liên xã Xuân Đông đi Xuân Tâm tại Km 3, ấp Láng Me 1, xã Xuân Đông

472

TP. BIÊN HÒA

9

01 điểm tại số 110, QL 1K, KP 3, phường Trung Dũng

473