PHỦ THỦ TƯỚNG*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 612-VP18

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP THỊ TRẤN MƯỜNG LAY THUỘC HUYỆN MƯỜNG LAY; GIẢI THỂ XÃ TẢ XỬ CHỒ VÀ THÀNHLẬP THỊ TRẤN SÌN HỒ THUỘC HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phêchuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thịtrấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việcthành lập thị trấn Mường Lay thuộc huyện Mường Lay, thị trấn Sìn Hồ thuộc huyệnhuyện Sìn Hồ và giải thể xã Tả Xử Chồ thuộc huyện Sin Hồ, tỉnh Lai Châu.

Điều 2. - Ủy ban nhân dântỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Phan Mỹ