Uû ban nh©n d©n tØnh h¶i d−¬ng

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6123/2002/QĐ-UB

Hải Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦTỤC HÀNH CHÍNH TRONG VIỆC GIAO ĐẤT VÀ CHO THUÊ ĐẤT CỦA SỞ ĐỊA CHÍNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-TU ngày 25/4/2002 của BanThường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyếtTrung ương 7 (khoá VIII) và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh và Sở Địachính tại Công văn số 803/CV-ĐC ngày 17/12/2002 về việc đề nghị phê duyệt đề áncải cách thủ tục hành chính trong việc giao đất, cho thuê đất.

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính trong việc giao đất, chothuê đất của Sở Địa chính (có đề án kèm theo).

Sở Địa chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc giảiquyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo nội dung đề án đã đượcphê duyệt.

Điều II: Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Trưởng ban Ban TCCQtỉnh; Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Giámđốc Sở Địa chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và chủ tịch UBNDcác huyện, thành phố thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

T/M UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Nhưng

ĐỀ ÁN

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONGVIỆC GIAO ĐẤT VÀ CHO THUÊ ĐẤT CỦA SỞ ĐỊA CHÍNH SỐ 804/ĐA-ĐC Ngày 17 tháng 12 năm 2002

Căn cứ Quyết định số 2648/QĐ-UB ngày 10/6/2002 của UBND tỉnhHải Dương về việc chọn một số đơn vị thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hànhchính theo mô hình “Một cửa” và Kế hoạch số 437/KH-BCĐ ngày 10/6/2002 của Ban chỉđạo cải cách hành chính tỉnh về thực hiện đề án “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hànhchính 2002 - 2005”.

Sở Địa chính xây dựng đề án cải cách thủ tục hành chínhtrong lĩnh vực giao đất và cho thuê đất như sau:

I- THỰC TRẠNG TRONG LĨNH VỰC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT:

1- Hồ sơ, trình tự, thủ tục:

* Hồ sơ xin giao đất để xây dựng cơ bản của các tổ chức:

1- Đơn xin giao đất (có chữ ký của chủ tịch đầu tư, UBND cấpxã, UBND cấp huyện).

2- Dự án đầu tư hoặc luận chứng kinh tế kỹ thuật được cấp cóthẩm quyền phê duyệt.

3- Quy hoạch mặt bằng có chữ ký của chủ đầu tư, UBND cấp xã,UBND cấp huyện và thẩm định của Sở Xây dựng được UBND tỉnh duyệt.

4- Bản đồ địa chính khu đất (trích lục, hoặc trích đo): cóchữ ký người (đơn vị) đo vẽ; cán bộ địa chính và UBND cấp xã; cán bộ địa chínhcấp huyện; cán bộ kiểm tra kỹ thuật và lãnh đạo Sở Địa chính.

5- Phương án đền bù (dự kiến): Chủ đầu tư cùng chính quyềnđịa phương họp với người có đất bị thu hồi thực hiện dự án để xác định diệntích đất của từng hộ và dự kiến phương thức bồi thường (lập thành văn bản lưukèm hồ sơ xin giao đất).

6- Quyết định thành lập tổ chức xin giao đất.

(ở những vị trí khu đất có liên quan đến các công trình như:Đê điều, đường điện, đường ống xăng dầu... thì phải có ý kiến của cơ quan quảnlý có liên quan).

* Hồ sơ xin thuê đất của tổ chức, cá nhân trong nước:

Tương tự như hồ sơ xin giao đất để xây dựng cơ bản của cáctổ chức trong nước.

Ngoài ra chủ đầu tư còn phải làm đơn xin cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất có xác nhận của UBND cấp xã, UBND cấp huyện, thành phố để đượcxét cấp giấy chứng nhận.

* Hồ sơ xin thuê đất của tổ chức nước ngoài:

1- Đơn xin giao đất (có chữ ký của chủ đầu tư, UBND cấp xã,UBND cấp huyện).

2- Giấy phép đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc UBND tỉnhcấp.

3- Bản đồ địa chính khu đất trích lục hoặc trích đo như mẫucủa tổ chức xin giao đất để xây dựng cơ bản.

* Hồ sơ xin giao đất để làm nhà ở:

1- Tờ trình xin chuyển mục đích để làm đất ở của UBND cấpxã.

2- Tờ trình xin chuyển mục đích để làm đất ở của UBND thànhphố.

3- Bản đồ địa chính khu đất (có chữ ký của cán bộ Địa chínhvà UBND cấp xã, phòng Quản lý đô thị thành phố).

4- Quy hoạch chi tiết đã được Sở Xây dựng thẩm định.

Việc giao đất để làm nhà ở tại đô thị chủ yếu thực hiện theophương thức đấu giá quyền sử dụng đất trừ trường hợp giao đất bồi thường giảiphóng mặt bằng hoặc giao đất cho đối tượng chính sách thì mới lập danh sách cáchộ xin giao đất kèm theo hồ sơ.

2- Đánh giá chung

Trong những năm qua công chức của ngành Địa chính đã nỗ lựcgiải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực giao đất, cho thuê đất và về cơbản đã đáp ứng được yêu cầu của các chủ đầu tư.

Tuy nhiên với những thủ tục hành chính quy định như trên vàvới cách làm hiện tại thì chủ đầu tư thông thường phải làm việc với tất cả cáccấp chính quyền, ngay 1 cấp chính quyền cũng phải qua nhiều người, nhiều lĩnhvực chuyên môn:

Địa chính, Văn phòng, Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài chính –Vật giá; nhiều ngành, nhiều cấp tham gia thẩm định kiểm tra, thời gian để thựchiện 1 dự án đầu tư kéo dài, có những dự án tới hàng năm và do không xác địnhrõ thời hạn giải quyết công việc ở mỗi cấp mỗi ngành nên chủ đầu tư thường bịđộng trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện đầu tư. (Trừ việc xin giao đất chodân làm nhà ở).

Công khai, tuyên truyền thủ tục hồ sơ, bước đi, cách thức chưađược sâu rộng; Phân công, phân nhiệm có việc chưa cụ thể, còn đan xen chồngchéo, khó quy trách nhiệm.

Riêng thủ tục cho tổ chức nước ngoài thuê đất có giản tiệnhơn. Song vì chưa lập được quy hoạch chi tiết trước khi ra quyết định thu hồiđất nên khi thực hiện giao đất có nơi không phù hợp với quy hoạch chung của khuvực gây ảnh hưởng đến sử dụng đất của các khu đất còn lại.

Các nguyên nhân chính của tồn tại trên:

+ Nguyên nhân khách quan:

Các văn bản hướng dẫn chưa đồng bộ, rõ ràng, nhất là vềchính sách hỗ trợ, bồi thường đối với người bị thu hồi đất và hỗ trợ ngân sáchđịa phương nơi có đất bị thu hồi.

Ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng đất bị thu hồiđất, kể cả cán bộ cơ sở ở một số nơi chưa nghiêm túc.

Số lượng cán bộ ngành Địa chính và trang thiết bị phục vụcông tác chưa đáp ứng được yêu cầu.

+ Nguyên nhân chủ quan:

Tính chủ động giải quyết công việc, sự phân công, xây dựngchương trình kế hoạch công tác của ngành, của cơ quan sở có lúc, có việc chưahợp lý và chưa khoa học.

II- PHƯƠNG ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH.

1- Cơ sở pháp lý để thực hiện đề án:

a) Văn bản của Trung ương:

- Luật Đất đai ngày 14/7/1993, Luật sửa đổi bổ sung một sốđiều của Luật Đất đai ngày 02/12/1998 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật Đất đai ngày 29/6/2001.

- Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/2/2000 về thi hành Luậtsửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày28/9/2001 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP .

- Chỉ thị 245-TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ vềtổ chức thực hiện một số việc cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổchức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- Thông tư số 2074/2001/TT-TCĐC ngày 14/12/2001 của Tổng cụcĐịa chính hướng dẫn trình tự lập, xét duyệt hồ sơ xin giao đất, thuê đất đốivới tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong nước.

- Thông tư số 679/TT-ĐC ngày 12/5/1997 của Tổng cục Địachính hướng dẫn việc thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài tại ViệtNam.

b) Văn bản của tỉnh:

- Quyết định số 1892/QĐ-UB ngày 16/10/1994 của UBND tỉnh HảiHưng (nay là Hải Dương) ban hành bản quy định về việc thực hiện Luật Đất đainăm 1993 trong toàn tỉnh.

- Quy định về thủ tục hồ sơ giao đất, thu hồi đất, cho thuêđất của Sở Địa chính (số 235/QĐ-ĐC ngày 06/4/1999).

- Quyết định tạm thời số 745/2002/QĐ-UB ngày 25/3/2002 củaUBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về trình tự chấp thuận dự án đầu tư trongnước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2- Phạm vi áp dụng của đề án:

Quy định các thủ tục hồ sơ trong giao đất, cho thuê đấtthuộc thẩm quyền của cấp tỉnh theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 66/2001/NĐ-CPngày 28/9/2001 của Chính phủ về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 của Chính phủ.

3- Trình tự lập, xét duyệt hồ sơ xin giao đất, thuê đất đốivới tổ chức, cá nhân trong nước: (thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh).

a) Trình tự lập, xét duyệt hồ sơ giao đất để làm nhà ở củahộ gia đình cá nhân nội thành, nội thị.

- Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở nộpđơn xin giao đất (02 bản) tại UBND phường nơi có đất (mẫu số 1a).

- UBND phường căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đãđược xét duyệt lập hồ sơ trình UBND thành phố xét duyệt; Hồ sơ gồm có:

+ Tờ trình của UBND phường về việc giao đất.

+ Danh sách kèm theo đơn xin giao đất làm nhà ở của hộ giađình. (Trường hợp xin đấu giá quyền sử dụng đất thì chưa có danh sách).

+ Trích lục bản đồ địa chính (mẫu 2a), hoặc trích đo (mẫu2b).

+ Quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơlập thành 2 bộ gửi phòng Quản lý đô thị thành phố.

- Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ phòng Quản lý đô thị thành phố Hải Dương hoàn tất việc thẩmđịnh hồ sơ, xác minh thực địa, lập biên bản thẩm định (mẫu số 3) trình UBNDthành phố.

UBND thành phố lập tờ trình gửi hồ sơ (1 bộ) đến Sở Địachính.

- Hồ sơ được giao nhận tại nơi tiếp nhận hồ sơ của Sở Địachính. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòngĐăng ký thống kê hoàn tất việc thẩm định (kể cả việc phối hợp với các phòng bancủa sở và các đơn vị khác có liên quan), lập tờ trình của Sở trình UBND tỉnhquyết định.

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh Sở Địa chính nhận quyết địnhtừ UBND tỉnh và giao cho Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Hải Dương (có kýnhận vào giao nhận quyết định), Trưởng phòng Quản lý đô thị báo cáo UBND thànhphố để tổ chức triển khai thực hiện. Sau khi các hộ hoàn thành nghĩa vụ tàichính theo quy định phòng Quản lý đô thị thành phố Hải Dương giao giao đất tạithực địa cho từng hộ và trình UBND thành phố cấp GCNQSD đất cho các hộ.

(Thời gian không quá 20 ngày làm việc).

b) Trình tự lập, xét duyệt hồ sơ xin giao đất cho các cơquan Nhà nước, tổ chức xã hội. (Giao đất không thu tiền sử dụng đất).

- Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin giao đất (mẫu 1c): Có chữ ký của chủ đầu tư, UBND cấpxã, UBND cấp huyện. (Thời gian xem xét giải quyết ở mỗi cấp không quá 10 ngàylàm việc).

+ Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Quy hoạch mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Trích lục bản đồ địa chính theo Mẫu 2a hoặc trích đo bảnđồ địa chính khu đất (mẫu 2b). Có chữ ký của người đo, vẽ, UBND cấp xã và SởĐịa chính.

- Trình tự xét duyệt:

+ Hồ sơ được nộp tại nơi tiếp nhận hồ sơ của Sở Địa chính.

+ Trong thời hạn 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơhợp lệ), Sở Địa chính hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, xác minh thực địa lập tờtrình trình UBND tỉnh quyết định.

+ Sau khi có quyết định của UBND tỉnh Sở Địa chính nhậnquyết định về và giao cho chủ đầu tư (quyết định gửi các cơ quan liên quan doVăn phòng UBND tỉnh gửi); Nhận được quyết định Sở Tài chính – Vật giá hướng dẫnchủ đầu tư và chính quyền địa phương lập phương án bồi thường cho người bị thuhồi đất xong

Sở Địa chính chủ trì cùng phòng Địa chính cấp huyện, UBNDcấp xã giao đất cho chủ đầu tư và trình UBND tỉnh cấp GCNQSD đất cho tổ chức.

c) Trình tự lập, xét duyệt hồ sơ các tổ chức trong nước vàcá nhân ở nội thành xin thuê đất.

Các tổ chức trong nước xin thuê đất thực hiện theo Quyếtđịnh số 745/QĐ-UB ngày 25/3/2002 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời vềtrình tự chấp thuận các dự án đầu tư trong nước:

- Các nhu cầu xin thuê đất nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầutư. Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án trình UBND tỉnh. Trong quá trình thẩmđịnh dự án khả thi Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất về địa điểm với Sở Địachính, Sở Xây dựng, chủ đầu tư và chính quyền địa phương.

- Sau khi có chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh, chủ đầu tưchuyển giao hồ sơ đến Sở Địa chính (bộ phận tiếp nhận hồ sơ). Hồ sơ gồm:

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).

+ Dự án đầu tư được cấp cso thẩm quyền phê duyệt (hoặc chấpthuận đầu tư của UBND tỉnh).

- Sở Địa chính chủ trì trích lục bản đồ địa chính hoặc tríchđo (mẫu 2a, 2b) và hướng dẫn chủ dự án viết đơn xin thuê đất (mẫu 1d).

- Trong thời gian này Sở Xây dựng tiến hành thẩm định quyhoạch mặt bằng chi tiết theo quy định.

- Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ SởĐịa chính kiểm tra xác minh và lập tờ trình, trình UBND tỉnh quyết định.

Khi có quyết định của UBND tỉnh, Sở Địa chính nhận về vàgiao cho chủ đầu tư (quyết định gửi các cơ quan liên quan do Văn phòng UBNDtỉnh gửi); nhận được quyết định Sở Tài chính – Vật giá hướng dẫn UBND huyện,thành phố thành lập ban giải phóng mặt bằng bồi thường thiệt hại cho chủ sửdụng đất bị thu hồi.

Sau khi hoàn tất các việc về tài chính, Sở Địa chính chủ trìcùng phòng Địa chính huyện và UBND cấp xã giao đất cho chủ đầu tư, ký hợp đồngthuê đất, (trên cơ sở quyết định phê duyệt giá cho thuê đất của UBND tỉnh) và trìnhUBND tỉnh cấp GCNQSD đất cho chủ dự án.

d) Trình tự lập, xét duyệt hồ sơ xin giao đất, cho thuê đấtcủa các tổ chức; cá nhân ở nội thành phố để xây dựng cơ bản, sản xuất kinhdoanh. (Trong trường hợp khu đất xin giao, thuê hiện đã có tổ chức, đơn vị, doanhnghiệp đang quản lý sử dụng).

- Hồ sơ gồm có:

+ Đơn xin giao đất (mẫu số 1b) hoặc đơn xin thuê đất (mẫu số1dd).

+ Giấy phép đầu tư hoặc dự án đầu tư được cấp có thẩm quyềnphê duyệt hay chấp thuận.

+ Các văn bản pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất củakhu đất xin giao, thuê.

+ Văn bản thống nhất ý kiến của đơn vị đang sử dụng đất vềviệc chuyển giao quyền sử dụng đất hoặc xác nhận là không còn nhu cầu sử dụng.

+ Bản đồ địa chính khu đất hoặc GCNQSD đất của đơn vị đangsử dụng phù hợp với hiện trạng sử dụng đất được Sở Địa chính kiểm tra xác nhận(trường hợp không còn bản đồ hay giấy chứng nhận thì Sở Địa chính chủ trì đo vẽlập lại bản đồ địa chính khu đất theo quy định) (mẫu số 2bb).

- Trình tự xét duyệt:

+ Sau khi được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư hoặcdự án được duyệt, được chấp thuận, chủ đầu tư liên hệ trực tiếp với Sở Địachính (qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ) để được hướng dẫn thủ tục.

+ Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồsơ Sở Địa chính kiểm tra xác minh và lập tờ trình trình UBND tỉnh quyêt định(chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất đơn xin giao, thuê đất theo mẫu quy định).

- Sau khi có quyết định của UBND tỉnh các bước thực hiệnquyết định như đã nêu trong mục b, c ở trên. Riêng việc giao đất thực địa theoquy định như sau:

Khi chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Sở Địachính chủ trì cùng phòng địa chính cấp huyện, đơn vị bị thu hồi đất và đơn vị đượcgiao, thuê đất tiến hành bàn giao đất trên thực địa (có mời UBND cấp xã dựchứng kiến).

e) Trình tự lập, xét duyệt hồ sơ đối với các tổ chức cá nhânnước ngoài xin thuê đất:

- Các nhu cầu xin thuê đất được gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án trình UBND tỉnh quyết định cấp giấy phépđầu tư.

- Sau khi có giấy phép đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư traođổi ý kiến với địa phương, các sở ngành liên quan và chuyển hồ sơ đến Sở Địachính. Hồ sơ gồm:

+ Giấy phép đầu tư.

+ Các văn bản khác có liên quan (văn bản chỉ đạo của Tỉnhuỷ, UBND tỉnh).

- Trong 20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ), Sở Địachính chủ trì trích lục (hoặc trích đo) bản đồ địa chính theo mẫu 2aa, 2b tổnghợp diện tích các loại đất. Hướng dẫn chủ đầu tư lập đơn xin thuê đất (mẫu 1d)thẩm tra hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định.

- Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính Vật giáhướng dẫn UBND huyện, thành phố thành lập Ban giải phóng mặt bằng bồi thườngthiệt hại cho chủ sử dụng đất bị thu hồi. Khi các việc về tài chính đã hoànthành, Sở Địa chính chủ trì giao đất, ký hợp đồng thuê đất và trình UBND tỉnhcấp GCBQSD đất cho chủ dự án.

 (Riêng các dự án đầu tư vào khu công nghiệp: Khi có quyếtđịnh của cấp có thẩm quyền về các khu công nghiệp và ban quản lý khu côngnghiệp, các dự án đầu tư vào khu công nghiệp theo các quy định của ban quản lýkhu công nghiệp).

4- Sơ đồ và thời gian thực hiện quy trình giải quyết thủ tụcgiao đất, cho thuê đất.

SƠ ĐỒ THỰC HIỆN NHƯ SAU:

Quyết định 6123/2002/QĐ-UB năm 2002 phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính trong việc giao, cho thuê đất của Sở Địa chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

5- Đánh giá ưu điểm khi thực hiện đề án:

Thực hiện tốt đề án cải cách thủ tục hành chính trong giaođất, cho thuê đất sẽ khắc phục cơ bản các tồn tại như đã nêu ở phần thực trạngđó là:

- Về thủ tục hồ sơ: Đã loại bỏ bớt một số văn bản trùng lặphoặc chưa nhất thiết phải có khi lập hồ sơ ban đầu, do vậy thủ tục hồ sơ đã đơngiản và rõ ràng hơn trước đây như:

+ Trong hồ sơ giao đất cho các cơ quan Nhà nước, tổ chức xãhội:

• Bỏ văn bản dự kiến phương án bồi thường cho người bị thuhồi đất.

• Lược bỏ chữ ký của cán bộ Địa chính cấp xã trong bản đồđịa chính.

+ Hồ sơ thuê đất của tổ chức trong nước và cá nhân ở nộithành:

• Ngoài việc bỏ văn bản dự kiến phương án bồi thường, lượcbỏ chữ ký của cán bộ Địa chính cấp xã ở bản đồ địa chính còn: Bỏ đơn xin cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa nhất thiết phải có ngay bản vẽ quyhoạch mặt bằng.

+ Hồ sơ giao đất, cho thuê đất (trong trường hợp khu đất đãcó tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang sử dụng):

• Lược bỏ chữ ký của UBND cấp xã trong đơn xin giao đất.

• Không nhất thiết phải lập lại bản đồ địa chính khu đất(khi bản đồ còn phù hợp với hiện trạng đất đai).

- Về thời gian giải quyết công việc: Đã rút ngắn hơn so vớitrước (từ 15 –20 ngày) và xác định được rõ thời hạn giải quyết công việc ở mỗicấp, mỗi bộ phận.

- Trên cơ sở thủ tục hồ sơ đã được đơn giản, rõ ràng, thờihạn giải quyết công việc được xác định cụ thể (đạt được yêu cầu “rõ việc, rõ người,rõ thời gian”) sẽ khắc phục được tình trạng phiền hà, sách nhiễu và nâng cao tráchnhiệm của công chức trong thực thi nhiệm vụ đồng thời tạo điều kiện cho chủ đầutư chủ động trong xây dựng kế hoạch đầu tư.

6- Lệ phí địa chính:

Sở Địa chính trực tiếp thu các khoản (theo văn bản số 3763/TC-TCT ngày 18/4/2002 của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí địa chính).

- Cấp giấy chứng nhận cho tổ chức: 100.000 đồng/giấy.

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai đối với tổ chức: 20.000đồng/lần.

- Trích lục hồ sơ địa chính: 5000 đồng/văn bản hoặc thửađất.

Trường hợp trích đo vản đồ thì chủ đầu tư phải hợp đồng kinhtế với đơn vị có tư cách pháp nhân, có giấy phép hành nghề, tuân theo quytrình, quy phạm và đơn giá do Tổng cục Địa chính quy định.

Đề nghị cho Sở Địa chính được sử dụng toàn bộ số kinh phínày để chi cho việc bổ sung văn phòng phẩm, in ấn hồ sơ, biểu mẫu, mua sắm vậttư chuyên dùng và phụ cấp cho công chức tham gia giải quyết công việc ngoài giờđể đảm bảo tiến độ công việc.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

* Theo kế hoạch 437/KH-BCĐ ngày 10/6/2002 của Ban chỉ đạo cảicách hành chính tỉnh, các sở có bộ phận “tiếp nhận và trả hồ sơ” thuộc phòngHành chính Tổng hợp, có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến phòng chuyênmôn chịu trách nhiệm chính của sở nghiên cứu xử lý.

- Trong điều kiện hiện tại số cán bộ chưa đủ, phòng làm việcthiếu, trang thiết bị chưa có, Sở Địa chính giao cho phòng Đăng ký thống kê bốtrí một phòng làm việc được sắp xếp và trang bị một số phương tiện làm việc;công khai quy định các loại tài liệu phải có trong từng loại hồ sơ, phân côngcán bộ có trách nhiệm, trực tiếp nhận và trả hồ sơ cho các tổ chứ và hộ giađình, xử lý các mối quan hệ trong công việc.

- Cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ phải am hiểu về luậtpháp, các quy định của địa phương trong từng lĩnh vực, kiểm tra lại từng vănbản trong hồ sơ, đối chiếu với các quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ các thủ tục thìvào sổ nhận hồ sơ, người giao hồ sơ ký vào sổ giao nhận và người nhận hồ sơ cấplại cho người giao hồ sơ: “Phiếu nhận hồ sơ” (ghi rõ họ tên, ngày giờ, tên từngloại văn bản trong hồ sơ đã nhận, hẹn ngày trả hồ sơ). Chỉ có cán bộ được phâncông mới được hướng dẫn, tiếp nhận và trả hồ sơ.

- Sau khi đã nhận đủ hồ sơ, trưởng phòng Đăng ký thống kêtrực tiếp chỉ đạo việc giải quyết. Các công việc trong nội bộ phòng thì phâncông cán bộ giải quyết (giao rõ nội dung và thời gian hoàn thành), các côngviệc liên quan đến các phòng ban khác hoặc phòng Địa chính huyện, phòng Quản lýđô thị thành phố thì lãnh đạo phòng trực tiếp hoặc phân công cán bộ giải quyếttheo từng nội dung và quy định rõ thời gian hoàn thành; việc liên quan đến thủtrưởng các ngành, lãnh đạo các huyện thì báo cáo lãnh đạo sở giải quyết.

Trưởng phòng Đăng ký thống kê chịu trách nhiệm hoàn tất cáctài liệu theo quy định của từng loại hồ sơ, ký văn bản thẩm định về số lượng,chất lượng hồ sơ (được lưu cùng hồ sơ), lập tờ trình trình lãnh đạo sở ký duyệttrình UBND tỉnh (tờ trình có ký tắt của Trưởng phòng).

- Các quy định được thông báo công khai tại phòng tiếp nhậnhồ sơ của Sở.

* Các điều kiện thực hiện đề án:

- Về cán bộ:

Phải bố trí cán bộ công chức đủ trình độ, năng lực, nghiệpvụ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, am hiểu công việc, thông thạo kỹ năng hànhchính, thái độ ân cần, tận tình khi tiếp xúc giải quyết các công việc để trựctiếp làm việc với các phòng, ban, các ngành, các huyện trong việc thẩm định hồsơ, xác minh thực địa, chủ trì trích đo hoặc trích lục bản đồ địa chính. (Cáccông việc này trước đây không phải do Sở làm...). Trước mắt Sở tự bố trí sắpxếp trong đội ngũ cán bộ hiện có.

Về lâu dài đề nghị UBND tỉnh cho thêm 2 cán bộ có trình độđại học được biên chế bổ sung vào năm 2003.

- Các điều kiện khác:

+ Cơ sở vật chất:

Sở bố trí một phòng làm việc để tiếp nhận và trả hồ sơ, phươngtiện cần có để làm việc gồm:

+ 1 máy photocopy: 30.555.000 đ

+ 1 máy vi tính (gồm cả máy in và bàn ghế đi theo máy):20.000.000 đ.

+ 2 bàn làm việc của 2 cán bộ: 2.200.000 đ

+ 1 bộ xa lông: 2.000.000 đ

+ 1 tủ đựng tài liệu: 1.600.000 đ

+ 1 quạt trần điện cơ: 300.000 đ

+ 1 máy điện thoại: 1.200.000 đ

+ 1 siêu điện + phích nước, ấm chén: 250.000 đ

+ 1 đồng hồ treo tường: 100.000 đ

+ Sửa chữa và nội thất lại phòng làm việc như vôi ve, điệnthắp sáng dự kiến khoảng: 500.000 đ.

Số tiền dự kiến trang bị cho 1 phòng như đã nêu trên là:58.705.000 đ

+ Kinh phí:

In ấn mẫu hồ sơ, túi đựng hồ sơ, kẻ vẽ biểu bảng công khaithủ tục hồ sơ: 3.000.000 đ.

+ Kinh phí cho đi học tập kinh nghiệm theo sự hướng dẫn củaTổng cục Địa chính tại Sở Địa chính tỉnh Quảng Bình và Sở Địa chính nhà đấtthành phố Đà Nẵng là 2 tỉnh làm tốt các thủ tục hành chính trong ngành hiệnnay, dự kiến 6.000.000 đ.

Tổng kinh phí cho việc cải cách thủ tục hành chính của SởĐịa chính năm 2002là: 67.705.000 đ. (Sáu bảy triệu bảy trăm lẻ năm ngàn đồngchẵn)

Sở Địa chính kính đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo cải cáchhành chính của tỉnh xét phê duyệt.

SỞ ĐỊA CHÍNH HẢI DƯƠNG
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tá Dước