BỘ TƯ PHÁP
------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công thẩm định, góp ý, xây dựng
dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2011
--------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị quyết số 48/2010/QH12 ngày 19/6/2010 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XII;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-BTP ngày 08/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị tham gia thẩm định, góp ý, xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2011.
Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công thẩm định, góp ý, xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng.
Đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức thì việc thẩm định các thủ tục hành chính được thực hiện theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.
Trong quá trình thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp luật quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan để nội dung dự án, dự thảo văn bản phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.
Các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo việc thẩm định, góp ý, xây dựng dự án, dự thảo văn bản; đối với những dự án, dự thảo phức tạp, còn có ý kiến khác nhau hoặc Thứ trưởng phụ trách thấy cần xin ý kiến chỉ đạo thì phải báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định.
Điều 3. Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Ngân sách nhà nước cấp năm 2011, Chánh Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan dự kiến phân bổ bảo đảm điều kiện hoạt động của các đơn vị.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Định kỳ hàng quý, các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng công tác thẩm định, góp ý, xây dựng, đồng thời gửi Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để theo dõi, tổng hợp./.

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tiền đền bù đất khi có tranh chấp ? Mức thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

Nơi nhận:
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cục Công nghệ thông tin (để đưa lên trang TTĐT);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Hà Hùng Cường

BỘ TƯ PHÁP
-----------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

BẢN PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA THẨM ĐỊNH, GÓP Ý, XÂY DỰNG
DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 613 /QĐ-BTP ngày 28/ 4 /2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2011)

STT
TÊN DỰ ÁN, DỰ THẢO
VĂN BẢN QPPL
LÃNH ĐẠO BỘ PHỤ TRÁCH
ĐƠN VỊ
CHỦ TRÌ
ĐƠN VỊ
PHỐI HỢP
GHI CHÚ
I.
LUẬT
Luật Giáo dục đại học
TT. Nguyễn Thúy Hiền
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT, Vụ PLDSKT, Vụ PBGDPL, Trường ĐHL HN
CTCT 2011
Luật Quy hoạch
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ KHTC, Vụ Các vấn đề chung về XDPL
CTCT 2011
Luật Lưu trữ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Văn phòng Bộ
CTCT 2011
Luật Quản lý giá
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
CTCT 2011
Luật Kiểm toán độc lập
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
CTCT 2011
QH đã thông qua
Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC, Vụ PLQT
CTCT 2011
Luật Đo lường
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
CTCT 2011
Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
CTCT 2011
Luật Bảo hiểm tiền gửi
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT, Vụ PLHSHC
CTCT 2011
Bộ luật Lao động (sửa đổi)
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT, Vụ PLHSHC
CTCT 2011
Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi)
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
CTCT 2011
QH đã thông qua
L
Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ KHTC
Dự kiến bổ sung vào CTCT 2011
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ PBGDPL
CTCT 2011
Luật Giám định tư pháp
TT. Nguyễn Đức Chính
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ BTTP
CTCT 2011
Luật Xử lý vi phạm hành chính
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ PLHSHC
CTCT 2011
Luật Thủ đô
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
CTCT 2011
Luật Phòng, chống mua bán người
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
CTCT 2011
QH đã thông qua
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Luật…(thực hiện Đề án 30)
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Dự kiến bổ sung vào CTCT 2011
Luật Đô thị
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC, Vụ Các vấn đề chung về XDPL
CTCT 2011
Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT, Vụ Các vấn đề chung về XDPL
CTCT 2011
Luật Khiếu nại
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Thanh tra Bộ
CTCT 2011
Luật Tố cáo
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Thanh tra Bộ
CTCT 2011
Luật Quảng cáo
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
CTCT 2011
Luật Cơ yếu
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
CTCT 2011
Luật Công đoàn
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
CTCT 2011
Luật Biển Việt Nam
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC
Dự kiến bổ sung vào CTCT 2011
Luật Phòng, chống rửa tiền
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Dự kiến bổ sung vào CTCT 2011
II.
PHÁP LỆNH
Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ PLHSHC
Đã trình Chính phủ Tháng 2/2011
Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ PLHSHC
Đã trình UBTVQH
Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Pháp lệnh… (thực hiện Đề án 30)
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Dự kiến bổ sung vào CTCT 2011
III
NGHỊ QUYẾT
Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Các cơ quan, đơn vị liên quan
Thông qua tại kỳ họp thứ nhất QHXIII
(tháng7/2011)
Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Các cơ quan, đơn vị liên quan
Thông qua tại kỳ họp thứ hai QHXIII (tháng 10/2011)
Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế bảo vệ môi trường
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Dự kiến bổ sung vào CTCT 2011
IV
NGHỊ ĐỊNH
Nghị định của Chính phủ quy định về quy trình thực hiện việc tiêm thuốc độc đối với người bị thi hành án tử hình
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Viên KHPL,
Tổng Cục THA
Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ ăn, ở, sinh hoạt, thăm gặp, khám chữa bệnh, chi phí an táng đối với người chấp hành án trục xuất trong thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT Tổng Cục THA
Nghị định của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Viên KHPL;
Tổng Cục THA
Vụ TCCB
Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ ăn, ở, mặc và tư trang của phạm nhân
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về thi hành án hình sự
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Cục CNTT, Cục THA
Nghị định của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Tổng Cục THA
Vụ TCCB
Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Nghị định của Chính phủ quy định hướng dẫn việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Viên KHPL,
Vụ PBGDPL
Nghị định quy định biện pháp ngoại giao bảo về an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2006/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB
Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Tổng Cục THA
Nghị đình về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Viên KHPL
Nghị định ban hành quy chế phối hợp Công an - Quốc phòng về giao nộp, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Tổng Cục THA
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Viên KHPL
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ người tiêu dùng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công Thương
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB
Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2001/NĐ-CP về thực hiện phổ cập trung học cơ sở
TT. Nguyễn Thúy Hiền
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB
Nghị định thay thế Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi Nghị định số 81/2010/ NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký quyền đối với tàu bay dân dụng
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC, Vụ HCTP, Cục ĐKQGGDBĐ
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký mua, bán tàu biển
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT, Cục ĐKQGGDBĐ
Vụ PLQT đã thẩm định 24/3/2011
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định về vận tải đa phương thức
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT đã thẩm định
Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bắt giữ tàu bay
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2007/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC
Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC đã thực hiện tháng 3/2011
Nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT;
Vụ CVĐCXDPL
Nghị định thay thế Nghị định số 132/2006/NĐ-CP về quản lý của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Văn phòng Bộ
Nghị định sửa đổi Nghị định số 101/2006/ NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 về sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 148/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB, Thanh tra Bộ
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT
Nghị định của Chính phủ về Công tác dự báo
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC, Vụ PLQT
Nghị định về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/1999/NĐ-CP về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động Khoa học và công nghệ
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Nghị định thay thế Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ TCCB
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT,
Vụ PLQT
Nghị định về quản lý hoạt động của các tổ chức NGO tại Việt Nam
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC, Vụ HTQT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2006 về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB,
Thanh tra Bộ
Nghị định thay thế Nghị định 67/CP ngày 31/10/1996 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động thông tin báo chí của phóng viên, cơ quan tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC, Báo Pháp luật
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT,
Vụ HTQT,
Vụ TCCB,
Vụ PLHSHC
Nghị định thay thế Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 27/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức Cơ yếu
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ TCCB,
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT đã thẩm định
Nghị định sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua khen thưởng Trung ương
TT. Nguyễn Thúy Hiền
Vụ PLHSHC
Vụ TĐKT
Nghị định quy định chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ TCCB,
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT đã thẩm định
Nghị định thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT
Nghị định về quản lý vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB,
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 01/01/2009 của Chính phủ về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB
Nghị định quy định về khen thưởng và xử phạt vi phạm đối với viên chức
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TĐKT
Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, quỹ từ thiện
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định hướng dẫn thực hiện khoản 3, khoản 4 điều 9 và khoản 2 điều 10 về sự nghiệp công lập của Luật Viên chức
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT, Vụ TCCB
Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý Viên chức
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT, Văn phòng Bộ
Nghị định sửa đổi bổ sung số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB,
Thanh tra Bộ
Nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ về Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB,
Vụ BTTP
Nghị định về chính sách quản lý đất lúa
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ CVĐCXDPL
Nghị định thay thế Nghị định 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định về quản lý sản xuất và tiêu thụ cá Tra
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ HTQT,
Vụ PLQT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27/4/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB,
Thanh tra Bộ
Nghị định quy định về thu hồi và xử lý đối với vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông nghiệp không đảm bảo chất lượng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 106/2007/NĐ-CP ngày 22/6/2007 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC, Vụ TCCB
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Văn phòng Bộ
Vụ TCCB
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC, BTTP, Tổng cục THA
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tầu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 25/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ HTQT, Vụ PLDSKT, Vụ HCTP
Nghị định của Chính phủ quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB
Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động, bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Văn phòng Bộ
Nghị định của Chính phủ quy định về mẫu biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Bộ Quốc phòng
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ CVĐCXDPL
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 129/2006/NĐ-CP ngày 31/10/2006 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT,
Vụ HTQT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/042007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định của Chính phủ về chế độ hưu trí đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam, Biên giới phía bắc và làm nhiệm cụ giúp bạn Lào sau 30/4/1975 có 20 năm trở lên công tác trong quân đội, Công an đã phục viên, xuất ngũ về địa phương
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT, Vụ PLHSHC , Vụ TCCB, Vụ HTQT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 151/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ CVĐCXDPL
Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định về tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT đã thẩm định
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Nghị định về lệ phí trước bạ
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định về quản lý đầu tư và kinh doanh vốn vào doanh nghiệp
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập theo trình tự thủ tục rút gọn
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC, Vụ PLQT
Vụ PLDSKT đã thẩm định
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế bảo vệ môi trường
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 97/2007/NĐ-Cp của Chính phủ ngày 07/6/2007 quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 98/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/6/2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT, Tổng cục THA
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Nghị định về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Nghị định về chế độ tài chính của các Tổ chức tín dụng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ TCCB,
Cục TGPL
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT, Vụ KHTC,
Văn Phòng Bộ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ KHTC,
Vụ PLQT
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh dự trữ quốc gia
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT,
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC đã được phân công tham gia BST, TBT
Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng và đặt cược
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ KHTC,
Vụ PLDSKT,
Văn phòng Bộ
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ quy định phạm vi, địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC, Vụ HTQT
Nghị định sửa đổi Nghị định số 139/2005/NĐ-CP về hợp đồng mẫu phân chia sản phẩm dầy khí PSC
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi Nghị định số 115/2009/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT
Nghị định thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPT địa phương
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định thay thế Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài chính
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB,
Thanh tra Bộ
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT,
Vụ KHTC
Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ HTQT
Nghị định sửa đổi Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi)
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT,
Vụ PLHSHC
Nghị định của Chính phủ quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ BTTP
Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 28 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ quy định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC,
Vụ PLQT
Nghị định tiêu chí xác định loài, chế độ quản lý và bảo vệ loài thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và Bản đồ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT
Nghị định của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đa dạng sinh học
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT,
Vụ PLQT
Nghị định thay thế Nghị định 122/2004/NĐ-CP ngày 15/8/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bô, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Đã trình CP tháng 02/2011
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
TT. Nguyễn Đức Chính
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ BTTP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ HCTP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo đảm và Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/07/2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Cục ĐKQGGDBĐ
Nghị định thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ BTTP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 củ Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ HCTP
Nghị định quy định chi tiết việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của các nghị định thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (thực hiện Đề án 30)
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ HCTP, Vụ BTTP, Cục ĐKQGGDB, các cơ quan, đơn vị liên quan
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Pháp điển Hệ thống quy phạm pháp luật
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ PLHSHC, Vụ PLDSKT
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Vụ PLHSHC
Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Cục TGPL
Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bưu chính về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Nghị định về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên mạng internet và các thiết bị kỹ thuật số
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT, Nhà xuất bản Tư pháp, Cục CNTT
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Cục CNTT, Vụ PLQT,
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 về chống thư rác
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT, Cục CNTT, Vụ PLQT
Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; nghi lễ Nhà nước vầ đón tiếp khách nước ngoài
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT, Vụ TĐKT, Văn phòng Bộ
Vụ PLHSHC đã được phân công tham gia BST, TBT
Nghị định sửa đổi Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả,
quyền liên quan
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT,
Vụ PLQT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 141/2004/NĐ-CP ngày 01/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT, Vụ PLQT
Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động mỹ thuật
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT, Vụ PLQT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 88/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2002 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT, Vụ HTQT, Vụ PLQT
Nghị định về hoạt động biểu diễn truyền thống
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT, Vụ PLHSHC
Nghị định của Chính phủ về công tác gia đình
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Vụ PLDKT đã được phân công tham gia BST, TBT
Nghị định về quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (thay thế Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở)
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 135/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT, Cục ĐKQGGDBĐ
Nghị định hướng dẫn về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB, Thanh tra Bộ
Nghị định về sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa, đổi bổ sung Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Vụ PLDKT đã được phân công tham gia BST, TBT
Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Nghị Quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách của tạo xã hội chủ nghĩa
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Nghị định của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/8/2006 quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB, Thanh tra Bộ
Nghị định của Chính phủ quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội của cán bộ y tế đối với vùng kinh tế-xã hội khó khăn của đất nước
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Nghị định thay thế Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành Danh mục vốn pháp định của các tổ chức tín dụng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định quy định điều kiện để công ty tài chính hoạt động ngân hàng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Nghị định thay thế Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Nghị định thay thế Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 04/6/1999 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB,
Thanh tra Bộ
Nghị định thay thế Nghị định số 86/1999/NĐ-CP ngày 30/8/1999 về quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT
Nghị định về quản lý vay và trả nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT,
Vụ HTQT
Vụ PLDSKT đang thực hiện
Nghị định quy định các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT,
Vụ PLHSHC,
Vụ PLQT
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 28/4/2007 về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT,
Vụ HTQT
Nghị định thay thế Nghị định số 87/1998/NĐ-CP ngày 31/10/1998 về nghiệp vụ phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định thay thế Nghị định số 81/1998/NĐ-CP ngày 01/10/1998 về nghiệp vụ in, đúc, bảo quản, vận chuyển và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định về phát hành trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Nghị định thay thế Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản và dịch vụ trung gian thanh toán
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT,
Thanh tra Bộ
Nghị định quy định về hoạt động thanh tra của các cơ quan được giao thực hiện thanh tra chuyên ngành
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB,
Thanh tra Bộ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2010
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT,
Thanh tra Bộ
Nghị định về Thanh tra viên và Công tác viên thanh tra
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB,
Thanh tra Bộ
Nghị định sửa đổi Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB,
Thanh tra Bộ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT,
Thanh tra Bộ
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Tố cáo
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT,
Thanh tra Bộ
Nghị định về ban hành Quy chế tiếp công dân
TT. Nguyễn Đức Chính
Thanh tra Bộ
Văn phòng Bộ,
Vụ PLHSHC
Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII (2011-2016)
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB
Nghị định của Chính phủ về sửa đổi quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Văn phòng Bộ,
Vụ TCCB
V
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo vệ người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Thanh tra Bộ
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về công tác cứu hộ, cứu nạn hàng ngày
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình thương hiệu Quốc gia
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và điều chỉnh giá điện theo cơ chế thị trường
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định quy chế điều hành và thủ tục hành chính tại các cửa khẩu biên giới đất liền
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT,
Vụ TCCB
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia tách, giải thể trường học
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB, Vụ HTQT, Vụ PLQT
Quyết định của thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí thực hiện bảo hiểm xã hội cho giáo viên mầm non
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ TCCB
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB, Trường ĐHLHN
Quyết định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đối với học sinh sinh viên các huyện nghèo theo Nghị định 30a của Chính phủ
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Cục TGPL, Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng không
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ Các vấn đề chung về XDPL
Quyết định thay thế Quyết định số 256/2006/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ BTTP
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực công nghệ cao
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC,
Vụ TCCB
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù cho một số lĩnh vực trong ngành cơ yếu
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ TCCB,
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý duy tu, bảo dưỡng đê biển sau đầu tư
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT đã thẩm định
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa nông dân và các thành phần kinh tế khác giai đoạn 2011-2020
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ ứng dụng VietGAP vào trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm cơ chế chia sẻ trách nhiệm và nguồn lợi trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban điều phối quốc gia chống sa mạc hóa
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế xuất nhập khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng sau khi Dự án 661 kết thúc
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, tiếp tục hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện, bền vững cho các xã có điểm tái định cư và các hộ tái định cư trong giai đoạn tái định cư
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC, Cục TGPL
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với quân nhân tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia; đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC, Vụ PLQT, Vụ TCCB
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng phong trào quần chúng tự quản đường biên giới và an ninh, trật tự khu vực biên giới
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng làm nhiệm vụ tại các trạm ra đa, tên lửa bờ, tàu chiến đấu thuộc Quân chủng Hải quân, lực lượng quân sự đóng tại các đảo gần bờ và bán đảo Cam Ranh
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ TCCB,
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về khu vực phòng thủ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của các lực lượng trong khu vực phòng thủ
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Cảnh sát biển
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ TCCB,
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát biển
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT,
Vụ PLDSKT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục tham gia công nghiệp quốc phòng
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đối với tàu quân sự nước ngoài vào sửa chữa tại Việt Nam
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù quân sự đối với một số đối tượng trong Quân đội nhân dân Việt Nam
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC,
Vụ TCCB
Quyết định về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành thuế (giai đoạn tiếp theo)
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Quyết định về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành hải quan (giai đoạn tiếp theo)
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng quy chế về báo cáo và công bố thông tin về Doanh nghiệp nhà nước, về chương trình thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, công khai và xác thực của thông tin theo cam kết gia nhập WTO
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế tài chính và biên chế của Tổng cục Dự trữ Nhà nước
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2004/QĐ-TTg ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước xã, phường, thị trấn
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT,
Vụ KHTC
Quyết định ban hành cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau khi chiến tranh
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Quyết định về Quy chế quản lý rủi ro đối với nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLDSKT
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển VN
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLQT
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/12/2002 về chế độ tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập công ty Đặt cược thể thao và sổ xố điện toán.
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLDSKT đã thực hiện
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động công ty Đặt cược thể thao và sổ xố điện toán
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Se San
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Serepok
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Quyết định sửa đổi Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định tổ chức hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn đa dạng sinh học
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư có tính chất ưu đãi đối với hoạt động xuất bản
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Nhà xuất bản Tư pháp
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các doanh nghiệp viễn thông mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC
Vụ PLQT đã thẩm định Luật Viễn thông và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thi tuyển, đấu giá, chuyển quyền sử dụng tài nguyên viễn thông và đền bù trong trong trường hợp nhà nước thu hồi tài nguyên viễn thông
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLHSHC,
Vụ BTTP
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bán đấu giá, chuyển nhượng tần số vô tuyến điện
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ BTTP
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2008/QĐ-TTg ngày 19/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ TCCB
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức nhân lực và chế độ chính sách đối với viên chức y tế công tác tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ TCCB,
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách thu hút học sinh theo học tại các chuyên khoa: Lao, Phong, Tâm thần, Nhi, Y tế dự phòng
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Quyết định quy định chế độ rủi ro nghề nghiệp đối với người hành nghề khám chữa bệnh bị mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Quyết định quy định chế độ rủi ro nghề nghiệp đối với người làm công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bị lây nhiễm bệnh
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ PLHSHC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu, chi tài chính và mức trích lập các quỹ của Ngân hàng Nhà nước
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ KHTC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ hạch toán kế toán của Ngân hàng Nhà nước
TT. Đinh Trung Tụng
Vụ PLDSKT
Vụ KHTC
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công khai minh bạch, kiểm tra giám sát trong lĩnh vực an sinh xã hội
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2001 - 2010
TT. Đinh Trung Tụng
Văn phòng Bộ
Các đơn vị liên quan thuộc Bộ
Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 204/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 về Quy chế quản lý nhà thầu nước ngoài
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLQT đã nhận hồ sơ thẩm định
Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLQT đã thẩm định ngày 10/01/2011
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục dịch vụ xuất khẩu Việt Nam
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLQT đã thẩm định ngày 04/3/2011
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi xuất ưu đãi khi vay lại vốn ODA
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLQT
Vụ PLQT đã thẩm định ngày 20/4/2011
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế đối với học sinh trường giáo dưỡng
TT. Hoàng Thế Liên
Vụ PLHSHC
Vụ PLDSKT

>> Xem thêm:  Tranh chấp khởi kiện mua bán đất nông nghiệp ? Tư vấn thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho con ?