ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 613/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 129/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 539/TTr-STC ngày 14 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu công quỹ nhà nước theo Quyết định thi hành án chủ động số 02/QĐ-CTHA ngày 08/10/2015 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, đối với các loại tài sản sau:

1. Xe ô tô không biển số kiểm soát (bán đấu giá dưới dạng phế liệu); giá khởi điểm: 17.750.000 đồng (mười bảy triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

2. Gỗ Xuân Thôn - nhóm 6; số lượng: 15 hộp; khối lượng 2,669 m3; giá khởi điểm: 12.784.000 đồng (mười hai triệu, bảy trăm tám tư ngàn đồng).

Điều 2. Căn cứ giá khởi điểm được phê duyệt nêu trên Công an tỉnh Lâm Đồng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Lâm Đồng lập thủ tục bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh; Cục Trưởng Cục thi hành án tỉnh Lâm Đồng; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./-


Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3.
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu VT, TC, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCHNguyễn Văn Yên