PHỦ THỦ TƯỚNG*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 614-VP18

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP THỊ TRẤN BÌNH LIÊU THUỘC HUYỆN BÌNH LIÊU; THỊ TRẤN BA CHẼ THUỘC HUYỆN BACHẼ; THỊ TRẤN ĐÌNH LẬP THUỘC HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH QUẢNG NINH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phêchuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thịtrấnTheo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩnviệc thành lập một số thị trấn thuộc các huyện Bình Liêu, Ba Chẽ và Đình Lập,tỉnh Quảng Ninh như sau:

- Thành lập thị trấn Bình Liêuthuộc huyện Bình Liêu;

- Thành lập thị trấn Ba Chẽthuộc huyện Ba Chẽ;

- Thành lập thị trấn Đình Lậpthuộc huyện Đình Lập.

Điều 2. - Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Phan Mỹ