BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁNCỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộXây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty phần;Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việcchuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 06/01/2014của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công tyXây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 củaThủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội tạivăn bản số 634/TCT-TCKT ngày 20/5/2014 về việc báo cáo kết quả đấu giá và điềuchỉnh vốn điều lệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanhnghiệp, Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu cổ phầnphát hành tại tiết a, tiết b, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 06/01/2014của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công tyXây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần như sau:

a) Vốn điều lệ: 1.410.480.000.000 đồng (Một ngànbốn trăm mười tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng).

b) Cổ phần phát hành lần đầu: 141.048.000 cổ phần, mệnhgiá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Trong đó:

- Nhà nước nắm giữ: 139.399.608 cổ phần, chiếm98,83% vốn điều lệ.

- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp:252.600 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ.

- Bán cho các cổ đông khác: 1.359.792 cổ phần,chiếm 0,99% vốn điều lệ.

Các nội dung khác tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 06/01/2014của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổngcông ty Xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạchTài chính, Tổ chức cán bộ; Chánh văn phòng Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộcó liên quan; Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Chủ tịchHội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN (để b/c);
- Bộ trưởng BXD (để b/c);
- Các Vụ: KHTC, TCCB;
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;
- Lưu VT, QLDN (N3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh