UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 615-QĐ/UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ tạm thời về chế độ bảo hiểm tuổi già

đối với người lao động thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

_________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Công văn số 2251/PP-LT ngày 29/11/1989 của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng và Công văn số 3494 ngày 30 tháng 9 năm 1989 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức làm thí điểm bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh;

Căn cứ Quyết định 456/QĐ-TCCQ ngày 5/5/1990 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Bảo hiểm xã hội lao động ngoài quốc doanh thuộc Sở Lao động-Thương binh Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Điều lệ tạm thời về chế độ bảo hiểm tuổi già đối với người lao động thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Bản Điều lệ tạm thời này có hiệu lực kể từ ngày ký; các qui định trước đây trái với văn bản này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các đồng chí Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Công ty bảo hiểm xã hội lao động ngoài quốc doanh, Thủ trưởng các cấp, các ngành liên quan và các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Quế Lượng