ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 14 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V VIC B SUNG NỘI DUNG TI ĐIU 2 QUYT ĐNH S 415/QĐ-UBND NGÀY 15/02/2016 CA Y BAN NHÂN N TNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định s 415/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tnh về việc thành lập Tổ công tác giúp UBND thị xã Kỳ Anh xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bn số 410/TNMT-ĐGĐBT ngày 04/3/2016; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 220/SNV-TCBC ngày 09/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dung tại Điều 2 Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác giúp UBND thị xã Kỳ Anh xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (sau đây gọi tắt là Tổ công tác 415), như sau:

T công tác 415 được sử dụng con dấu của STài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành, đơn vị: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND thị xã Kỳ Anh, Kho bạc Nhà nước thị xã Kỳ Anh; thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Tổ trưởng Tổ công tác 415 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Lưu VT, GT.
- Gửi: VB giấy (32b) và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn