ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 615/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH KIỂM TRA CÁC HOẠT ĐỘNG KHẨN CẤP PHÒNG, CHỐNG DỊCH SỞI VÀ CÁC DỊCH BỆNH TRÊN NGƯỜI VÀ TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2013;

Căn cứ Chỉ thị số: 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm”;

Căn cứ Công điện hỏa tốc số: 477/CĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch sởi;

Căn cứ Kế hoạch số: 01/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 12/3/2014 của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014;

Căn cứ Quyết định số: 516/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Kế hoạch số: 89/KH-BCĐ ngày 31/3/2014 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Kạn triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014;

Xét Tờ trình số: 360/TTr-SYT ngày 21/4/2014 của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 04 Đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra các địa phương triển khai các hoạt động khẩn cấp phòng, chống dịch sởi và các dịch bệnh trên người, triển khai Tháng hành động vì CLATVSTP năm 2014 như sau:

Đoàn thứ nhất (kiểm tra tại thị xã Bắc Kạn và huyện Pác Nặm):

1. Ông Hoàng Văn Vượt, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Trưởng đoàn.

2. Ông Nguyễn Thanh Cao, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm -Phó Trưởng đoàn.

3. Ông Hoàng Đức Cảnh, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế - Thành viên.

4. Ông Nguyễn Phúc Đạt, chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Thư ký ATVSTP.

5. Bà Mai Thị Thúy, Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm và VXSP, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Thư ký phòng chống dịch.

6. Bộ phận chuyên môn kỹ thuật, thông tin tuyên truyền (tham gia tất cả 04 đoàn) gồm:

- Cán bộ Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe - Sở Y tế.

- Cán bộ xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh.

Đoàn thứ hai (kiểm tra tại huyện Na Rì và huyện Chợ Mới):

1. Ông Chu Văn Thống, Phó giám đốc Sở Công Thương - Trưởng đoàn.

2. Ông Nguyễn Thái Hồng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Phó Trưởng đoàn.

3. Bà Lường Thị Dân, Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - thành viên.

4. Bà Ngôn Thị Hiền, Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương - Thư ký An toàn vệ sinh thực phẩm.

5. Bà Võ Thị Mai, Phó Trưởng khoa Sức khỏe nghề nghiệp, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Thư ký phòng chống dịch.

6. Bộ phận chuyên môn kỹ thuật, thông tin tuyên truyền.

Đoàn thứ ba (kiểm tra tại huyện Ba Bể và huyện Bạch Thông):

1. Ông Nguyễn Đình Trọng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- Tr­ưởng đoàn.

2. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Phó Tr­ưởng đoàn.

3. Ông Nguyễn Ngọc Thấu, Chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Thành viên;

4. Ông Lường Văn Hoàng, Thanh tra Sở Y tế - Thư ký ATVSTP.

5. Ông Dương Đức Chiến, Phó Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm và VXSP, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Thư ký phòng chống dịch.

6. Bộ phận chuyên môn kỹ thuật, thông tin tuyên truyền.

Đoàn thứ tư (kiểm tra tại huyện Chợ Đồn và huyện Ngân Sơn):

1. Ông Nguyễn Tiến Tôn, Phó Giám đốc Sở Y tế - Trưởng đoàn.

2. Bà Đào Thị Mai Sen, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và ĐT - Phó đoàn;

3. Ông Bế Ngọc Hùng, Chánh Thanh tra Sở Y tế - Thành viên.

4. Bà Nông Thị Viên, Phó Trưởng phòng Thông tin truyền thông và QLNĐTP, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Thư ký ATVSTP.

5. Ông Trần Tú Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh - Thư ký phòng chống dịch.

6. Bộ phận chuyên môn kỹ thuật, thông tin tuyên truyền.

Điều 2.

1.Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh:

1.1. Kiểm tra công tác tổ chức triển khai các hoạt động khẩn cấp phòng, chống dịch sởi và các dịch bệnh trên người của các địa phương.

1.2. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước của các địa ph­ương về an toàn thực phẩm và triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Kế hoạch số: 89/KH-BCĐ ngày 31/3/2014.

1.3. Kiểm tra một số cơ sở thực phẩm, đặc biệt là các bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, nếu phát hiện các vi phạm quy định về ATTP thì tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển hồ sơ cho chính quyền địa ph­ương xử lý.

1.4. Nhiệm vụ của Trưởng đoàn: Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP và công tác triển khai các hoạt động khẩn cấp phòng, chống dịch sởi và các dịch bệnh trên người tại địa phương, điều hành hoạt động của Đoàn kiểm tra trong thời gian diễn ra kiểm tra.

1.5. Nhiệm vụ của Thư ký: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu (Biên bản kiểm tra ATVSTP, phòng, chống dịch sởi và các dịch bệnh trên người tại Ủy ban nhân dân huyện, Biên bản làm việc tại cơ sở thực phẩm, Biên bản vi phạm hành chính, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính), tổng hợp báo cáo sau đợt kiểm tra.

1.6. Nhiệm vụ của các thành viên khác trong Đoàn kiểm tra: Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên, có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu liên quan, thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn phát sinh trong đợt kiểm tra, báo cáo Trưởng đoàn xử lý theo yêu cầu.

2. Các Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chế độ công tác phí cho các thành viên do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh chi trả theo quy định.

Điều 3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

1. Chuẩn bị báo cáo, chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tại địa phương (báo cáo theo 02 nội dung kèm theo các văn bản liên quan).

2. Chuẩn bị địa điểm cho đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh tiến hành kiểm tra thực tế.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị có cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

LỊCH KIỂM TRA CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theo Quyết định số: 615/QĐ-UBND , ngày 21/4/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Tên Đoàn

Địa điểm

Thời gian xuất phát

Phương tiện

1

Đoàn 01

Thị xã Bắc Kạn

7h30 ngày 24/4/2014

Xe ô tô của Sở Y tế

Huyện Pác Nặm

5h30 ngày 25/4/2014

2

Đoàn 02

Huyện Na Rỳ

5h30 ngày 24/4/2014

Xe ô tô Sở Công Thương

Huyện Chợ Mới

6h00 ngày 25/4/2014

3

Đoàn 03

Huyện Ba Bể

6h00 ngày 24/4/2014

Xe ô tô Chi cụcATVSTP

Huyện Bạch Thông

6h30 ngày 25/4/2014

4

Đoàn 04

Huyện Chợ Đồn

6h00 ngày 24/4/2014

Xe ô tô Trung tâm YTDP tỉnh

Huyện Ngân Sơn

6h00 ngày 25/4/2014

Ghi chú:

- Địa điểm xuất phát: Trụ sở Sở Y tế.

- Nếu có thay đổi thời gian kiểm tra, Trưởng đoàn Kiểm tra có trách nhiệm thông tin cho tuyến huyện trước ít nhất 01 ngày.