ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông thông Vận tải tại Tờ trình số 07/TTr-SGTNT ngày 03/10/2005 và Báo cáo thẩm định số 152/BC-STP ngày 28/10/2005 của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông”.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này và thường xuyên tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Thành Tươi