PHỦ THỦ TƯỚNG*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 616-VP18

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP THỊ TRẤN GIANG TIÊN THUỘC HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH BẮC THÁI.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phêchuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thịtrấnTheo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩnviệc thành lập thị trấn Giang Tiên thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái.

Điều 2. - Ủy ban nhân dântỉnh Bắc Thái chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Phan Mỹ