PHỦ THỦ TƯỚNG*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 617-VP18

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI CỦA MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN CỦA TỈNH HÀ NAM NINH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phêchuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thịtrấn
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩnviệc hợp nhất và điều chỉnh địa giới của một số xã thuộc tỉnh Hà Nam Ninh nhưsau:

Huyện Kim Bàng:

Hợp nhất xã Khả Phong và xã BaSao thành một xã lấy tên là xã Khả Phong.

Huyện Thanh Liêm:

Sáp nhập thôn Đại Vượng của xãThanh Tâm vào xã Thanh Nguyên.

Huyện Yên Mô:

- Sáp nhập thôn Liên Phương củaxã Yên Từ vào xã Yên Nhân;

- Sáp nhập thôn Bình Minh của xãYên Từ vào xã Yên Phong;

- Sáp nhập thôn Hưng Hiền của xãYên Phú vào xóm Trại Lão của xã Yên Thành vào xã Yên Mỹ;

- Sáp nhập xóm Đông Thôn của xãYên Thái vào xã Yên Lâm;

- Sáp nhập xóm Giang Khương củaxã Yên Thái vào xã Yên Thành;

- Sáp nhập thôn Lam Sơn của xãYên Hòa vào xã Khánh Thượng.

Huyện Gia Khánh:

Sáp nhập thôn Nguyên Ngoại củaxã Ninh Hòa vào xã Ninh Nhất.

Huyện Nghĩa Hưng:

- Sáp nhập thôn Thắng Hạ của xãHoàng Nam vào xã Nghĩa Châu;

- Sáp nhập thôn Đại Đê của xãNghĩa hiệp và thôn Tân Liêu của xã Nghĩa Trung vào xã Nghĩa Sơn.

Huyện Nam Ninh:

- Hợp nhất xã Nam Bình và xã NamNinh thành một xã lấy tên là xã Bình Minh;

- Hợp nhất xã Trực Bình và xãTrực Tĩnh thành một xã lấy tên là xã Việt Hùng;

- Cắt thôn Nam Sơn của xã TháiSơn vào xã Nam Phúc lấy tên xã mới là xã Nam Thái;

- Hợp nhất xã Nam Lợi và xã NamQuan thành một xã lấy tên là xã Nam Lợi.

Huyện Lý Nhân:

- Hợp nhất xã Chính Lý và xãHùng Lý thành một xã lấy tên là xã Chính Lý;

- Hợp nhất xã Nguyên Lý và xãHòa Lý thành một xã lấy tên là xã Nguyên Lý;

- Hợp nhất xã Tân Lý và xã ChânHồng thành một xã lấy tên là xã Chân Lý;

- Hợp nhất xã Nhân Hòa và xãNhân hậu thành một xã lấy tên là xã Hòa Hậu.

Điều 2. - Ủy ban nhân dântỉnh Hà Nam Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Phan Mỹ