ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;
Xét đề nghị của Hội đồng xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Thành phố tại Tờ trình số 10025/TTr-SGD &ĐT ngày 26/12/2011,

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận 03 trường trung học cơ sở sau đây của Thành phố Hà Nội đạt chuẩn Quốc gia:
- Trung học cơ sở Phú Lãm quận Hà Đông
- Trung học cơ sở Tuyết Nghĩa huyện Quốc Oai
- Trung học cơ sở Liên Hà huyện Đan Phượng
Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo - Thường trực Hội đồng xét đề nghị công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia Thành phố, UBND quận Hà Đông, huyện Quốc Oai và huyện Đan Phượng chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, duy trì và phát huy vai trò trường trung học đạt chuẩn quốc gia của 03 trường Trung học cơ sở Phú Lãm, Trung học cơ sở Tuyết Nghĩa và Trung học cơ sở Liên Hà.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND quận Hà Đông, huyện Quốc Oai và huyện Đan Phượng, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phú Lãm, Trung học cơ sở Tuyết Nghĩa và Trung học cơ sở Liên Hà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Ban VHXH-HĐND TP;
- Ban TĐKT TP;
- Đài PTTHHN, Báo HNM, KT&ĐT;
- Đ/c CVP, PVP Hồng;
- P.VHKG, TH;
- Lưu VT, VHKGv
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp đất đai ra tòa án nhưng không được giải quyết thì xử lý thế nào?