ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT
CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ DANH MỤC
QUY HOẠCH LẬP NĂM 2012 BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 5606/QĐ-UBND
NGÀY 01/12/2011 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 16/6/2009;

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;
Căn cứ Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 và Danh mục Quy hoạch lập năm 2012;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 5254/QHKT-TH ngày 08/12/2011 về việc điều chỉnh kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2011-2015 và danh mục lập Quy hoạch năm 2012; Văn bản số 5111/KHĐT-QLQH ngày 13/12/2011 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung danh mục quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 và Danh mục lập Quy hoạch năm 2012 ban hành tại Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội như phụ lục đính kèm.
Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 5606/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội đã ban hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các cơ quan ban, ngành liên quan thuộc UBND Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND thành phố;
- VPUBNDTP: các PVP UBND, các phòng CV;
- Lưu VT, XD
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ DANH MỤC QUY HOẠCH LẬP NĂM 2012 BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 5606/QĐ-UBND NGÀY 01/12/2011
(Kèm theo Quyết định số 6176/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT
Tên Quy hoạch
Thời gian thực hiện
Đơn vị tổ chức lập quy hoạch
I
Quy hoạch chung đô thị vệ tinh
1
Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn
2011-2012
Sở QHKT
2
Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Phú Xuyên
2011-2012
Sở QHKT
II
Quy hoạch thị trấn
1
Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Phúc Thọ
2011-2012
Sở QHKT
2
Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai
2011-2012
Sở QHKT
3
Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn
2011-2012
Sở QHKT
4
Quy hoạch chung thị trấn Đại Nghĩa
2011-2012
Sở QHKT
5
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sóc Sơn (Điều chỉnh Quy hoạch chung huyện Sóc Sơn)
2011-2012
Sở QHKT
III
Quy hoạch hai bên tuyến đường
1
Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường vành đai 2 (đoạn Cầu Nhật Tân - Đến Cầu Vĩnh Tuy)
2013-2015
Sở QHKT
2
Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường vành đai 3 (đoạn Bắc Thăng Long - Nội Bài)
2013-2014
Sở QHKT
3
Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường vành đai 3 (đoạn Cầu vượt Mai Dịch - Cầu Thanh Trì)
2013-2014
Sở QHKT
4
Quy hoạch chi tiết hai bên đường Hồ Tây - Ba Vì (đoạn vành đai 3 đến vành đai 4)
2013-2014
Sở QHKT
5
Quy hoạch chi tiết hai bên Bảo tàng dân tộc học - Yên Hòa - Phú Đô
2011-2012
Sở QHKT
IV
QHCT thuộc đô thị trung tâm
1
Quy hoạch Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia
2013-2014
Sở QHKT
2
Quy hoạch trục không gian Cổ Loa - Hồ Tây
2013-2014
Sở QHKT
3
Quy hoạch chi tiết khu cụm trường Dục Tú - Mai Lâm
2011-2012
Sở QHKT
4
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cầu giấy
Không thực hiện
V
Quy chế Quản lý Kiến trúc Quy hoạch
1
Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận
2011-2012
Sở QHKT
2
Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch khu vực phố cổ
2011-2012
Sở QHKT
3
Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch khu phố cũ
2011-2012
Sở QHKT
4
Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch khu trung tâm phố cũ Hà Đông
2013-2014
Sở QHKT
VI
Quy hoạch hệ thống công trình không gian ngầm
2011-2015
Viện QHXD Hà Nội

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?