UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 618 QĐ/XDCB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh hệ số tiền nhân công trong dự toán công trình XDCB từ 1-1-1991

trên địa bàn lãnh thổ Hải Phòng

______________

Căn cứ Nghị định số 24/ CP ngày 21-2-1976 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ về quyền hạn chính quyền cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế;

Căn cứ Thông tư số 168 BXD/VKT ngày 12-5-1991 câ Bộ Xây dựng hướng dẫn lập toán trong XDCB;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-LB ngày 3-4-1991 của Liên bộ Lao động - Tài chính về hệ số trượt giá để tính toán đơn giá tiền lương trong sản xuất kinh doanh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành hệ số điều chỉnh tiền nhân công trong dự toán công trình XDCB từ 1-1-1991 trên địa bàn lãnh thổ thành phố Hải Phòng là 2 lần.

Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố chịu trách nhiệm giải thích và hướng dẫn áp dụng để lập, điều chỉnh dự toán và thanh quyết toán các hạng mục, công trình XDCB từ 1-1-1991 trên phạm vi lãnh thổ Hải Phòng.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các ngành liên quan, Chủ tịch UBND các cấp căn cứ quyết định thi hành./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Bá Dư