UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 62/2004/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên, ngày 20 tháng 9 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2004

__________________

ỦY NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-UBND ngày 31/3/2004 của UBND tỉnh Điện Biên V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH và vốn đầu tư phát triển năm 2004;

Căn cứ Công văn số 791/Chính phủ- KTTH ngày 08/6/2004 của Chính phủ, V/v triển khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2004; căn cứ tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2004;

Xét đề nghị liên ngành của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch & Đầu tư tại văn bản số 345/LN /KHĐT-TC ngày 01/9/2004, V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2004;

Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại văn bản số 18/CV-TTHĐND ngày 08/9/2004, V/v sử dụng quỹ dự trữ tài chính và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2004 từ nguồn vốn kết dư năm 2003 tỉnh Điện Biên (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh các ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố, các chủ dầu tư triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 04/2004/QĐ- UB ngày 31/3/2004 của UBND tỉnh Điện Biên và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Các chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Viết Bính