ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2006/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 6 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC CHI BỒI DƯỠNG CHO CÔNG TÁC HÒA GIẢI ỞCƠ SỞ

ỦY BANNHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 05/8/2005 của Bộ Tài chính vềviệc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến,giáo dục pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng chocông tác hòa giải ở cơ sở là:

- 100.000 đồng đối với một vụ hòa giải thành;

- 50.000 đồng đối với một vụ hòa giải khôngthành;

Nguồn chi bồi dưỡng này được trích và thanhquyết toán từ ngân sách cấp xã.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01/7/2006 và thay mức chi được quy định tại điểm c, khoản 3 Chỉthị 14/2004/CT-UB ngày 27/7/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

Giao Giám đốc Sở Tài chính phối hợp Giám đốc SởTư pháp hướng dẫn, thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố,Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quanBan, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thanh Tòng