UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế tạm thời xét tặng giải thưởng thi viết về gương “người tốt, việc tốt” và in sách “những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/06/2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/09/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Theo đề nghị của Hội Nhà báo thành phố và Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tạm thời xét tặng giải thưởng thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” và in sách ‘Những Bông hoa đẹp’ thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này được thi hành thống nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu