ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 62/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 04 tháng 12 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHPHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ vềquản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ vềsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02năm 2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ vềquản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng vềviệc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xâydựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị địnhsố 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 961/TTr-SXD ngày 26 tháng11 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địabàn tỉnh Bình Phước.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 160/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thẩm quyền thẩm địnhthiết kế cơ sở các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh BìnhPhước.

Điều 3. Các ông (bà): ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thịxã; Thủ trưởng các cơ quan và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

QUY ĐỊNH

VỀQUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007của UBND tỉnh)

Điều 1. Thẩm quyền quyết địnhđầu tư xây dựng công trình

1. Đối với các dự án sử dụng vốnNgân sách Nhà nước: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư các dự án nhóm A, B, C.Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền và phân cấp quyết định đầu tư đối với các báo cáokinh tế - kỹ thuật cho cơ quan cấp dưới trực tiếp như sau:

a) Giao cho Chủ tịch UBND huyện,thị (sau đây gọi chung là cấp huyện) được quyết định đầu tư các báo cáo kinh tế- kỹ thuật trong phạm vi ngân sách huyện, thị (bao gồm cả các khoản bổ sung từ ngânsách tỉnh) có mức vốn đầu tư không lớn hơn 05 tỷ đồng.

b) Giao cho Chủ tịch UBND phường,xã, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) được quyết định đầu tư các báo cáokinh tế - kỹ thuật trong phạm vi ngân sách cấp xã (bao gồm cả các khoản bổ sungtừ ngân sách huyện, thị xã) có mức vốn đầu tư không lớn hơn 500 triệu đồng.

c) Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạchvà Đầu tư được quyết định đầu tư các báo cáo kinh tế - kỹ thuật có mức vốn đầutư không lớn hơn 01 tỷ đồng.

2. Các dự án sử dụng vốn khác, vốnhỗn hợp chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm.

Điều 2. Thẩm quyền thẩm định dựán đầu tư xây dựng công trình

1. UBND tỉnh tổ chức thẩm định dựán do mình quyết định đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổ chức thẩmđịnh dự án. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ dự áncủa chủ đầu tư và gửi tới cơ quan có liên quan để lấy ý kiến, đồng thời gửi hồsơ để lấy ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan có thẩm quyền thẩm địnhthiết kế cơ sở. Để đảm bảo thuận tiện, chủ đầu tư có thể trực tiếp gửi hồ sơ dựán và giải trình với cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở. Cơ quanthẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm tổ chức thẩm định và gửi kết quả thẩmđịnh tới đơn vị đầu mối thẩm định dự án và cho chủ đầu tư (đối với trường hợphồ sơ dự án do chủ đầu tư gửi trực tiếp).

2. Thẩm quyền thẩm định thiết kếcơ sở:

a) Đối với dự án quan trọng quốcgia và dự án nhóm A, không phân biệt nguồn vốn, việc thẩm định thiết kế cơ sở đượcthực hiện theo quy định tại Tiết a, Điểm 6, Khoản 5, Điều 1 của Nghị định số112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 16/2005/NĐ-CP .

b) Đối với các dự án nhóm B, C khôngphân biệt nguồn vốn, trừ các dự án nhóm B, C quy định tại Điểm c, Điểm d, Điểme Khoản này, việc thẩm định thiết kế cơ sở được thực hiện như sau:

- Sở Công nghiệp tổ chức thẩm địnhthiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hầm mỏ,dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hóa chất, vật liệu nổcông nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các công trình công nghiệp chuyên ngành.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xâydựng công trình thủy lợi, đê điều;

- Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩmđịnh thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình giaothông.

- Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiếtkế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, côngnghiệp vật liệu xây dựng và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu.

Đối với dự án bao gồm nhiều loạicông trình khác nhau thì Sở chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở là một trongcác Sở nêu trên có chức năng quản lý loại công trình quyết định tính chất, mụctiêu của dự án. Sở chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm lấyý kiến bằng văn bản của các Sở quản lý công trình chuyên ngành và cơ quan liênquan để thẩm định thiết kế cơ sở.

c) Đối với các dự án đầu tư xây dựngcông trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc nhóm B, C không phân biệt nguồn vốn, trừcác dự án nhóm B, C quy định tại Điểm d, Điểm e Khoản này, việc thẩm định thiếtkế cơ sở được thực hiện như sau:

- Sở Xây dựng chủ trì thẩm định thiếtkế cơ sở các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị không gắn liền với đường giaothông trên địa bàn tỉnh, bao gồm các công trình: Cấp nước, thoát nước, côngviên, cây xanh, xử lý rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đổ xe trong đô thị.

- Sở Giao thông - Vận tải chủ trìthẩm định thiết kế cơ sở các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn liền vớiđường giao thông trên địa bàn tỉnh, bao gồm các công trình: Hè, đường đô thị,thoát nước, chiếu sáng.

Đối với Sở được giao chủ trì thẩmđịnh phải gửi hồ sơ tới Sở ngành chức năng (Sở Xây dựng, Giao thông - Vận tảihoặc Công nghiệp) để lấy ý kiến thẩm định về chuyên môn của các Sở ngành đó.

d) Đối với các dự án nhóm B, C doBộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông - Vận tải,Bộ Xây dựng, các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty Nhà nước đầu tư thuộc chuyênngành do mình quản lý thì các Bộ, doanh nghiệp này tự tổ chức thẩm định thiếtkế cơ sở sau khi có ý kiến của địa phương về quy hoạch xây dựng và bảo vệ môitrường.

e) Đối với các dự án nhóm B, C cócông trình xây dựng theo tuyến qua nhiều địa phương thì Bộ được quy định tại Điểma Khoản này tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và có trách nhiệm lấy ý kiến củađịa phương nơi có công trình xây dựng về quy hoạch xây dựng và bảo vệ môi trường.

Điều 3. Thẩm quyền thẩm định Báocáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

1. UBND tỉnh tổ chức thẩm định Báocáo kinh tế - kỹ thuật do mình quyết định đầu tư, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làđầu mối tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

2. UBND cấp huyện, cấp xã tổ chứcthẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do mình quyết định đầu tư, giao Phòng Tàichính - Kế hoạch huyện, thị và Ban Tài chính cấp xã (theo phân cấp) là đầu mốitổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tự tổ chứcthẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do mình quyết định đầu tư.

Đơn vị đầu mối có trách nhiệm gửihồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tới các đơn vị chuyên môn trực thuộc người quyếtđịnh đầu tư lấy ý kiến về các nội dung có liên quan để thẩm định Báo cáo kinhtế - kỹ thuật.

Chủ đầu tư phải tổ chức thẩm địnhthiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước khigửi hồ sơ cho đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Điều 4. Thẩm định và phê duyệtthiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán xây dựng công trình

1. Đối với các công trình thuộc dạnglập dự án đầu tư.

Chủ đầu tư có thể thực hiện theomột trong các hình thức sau đây:

- Nếu có năng lực thì Chủ đầu tưtự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dựtoán, tổng dự toán xây dựng công trình.

- Nếu không đủ năng lực thì Chủ đầutư thuê các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân để thẩm tra thiết kế kỹ thuật,thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

- Trong trường hợp xét thấy cần thiếtthì Chủ đầu tư có thể đề nghị các Sở có xây dựng chuyên ngành nêu tại khoản 5Điều 1 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ để thực hiệncông việc thẩm tra (tùy theo điều kiện thực tế mà các Sở có thể nhận hoặc từchối thẩm tra như là một đơn vị tư vấn).

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của cácđơn vị nêu trên, Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiếtkế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình theo quy định.

2. Đối với các công trình thuộc dạnglập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

a) Chủ đầu tư có thể thực hiện theomột trong các hình thức sau đây:

- Nếu có năng lực thì Chủ đầu tưtự tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán xây dựngcông trình.

- Nếu không đủ năng lực thì Chủ đầutư thuê các đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân để thẩm tra thiết kế kỹ thuật,thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình.

- Trong trường hợp xét thấy cần thiếtthì Chủ đầu tư có thể đề nghị các Sở có xây dựng chuyên ngành nêu tại Khoản 5,Điều 1, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ, Phòng Quản lýđô thị thị xã, Phòng Hạ tầng kinh tế và Phòng Kinh tế huyện (Phòng Quản lý đôthị thị xã, Phòng Hạ tầng kinh tế và Phòng Kinh tế huyện chỉ thẩm tra các côngtrình do Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư và có tổng dự toándưới 01 tỷ đồng) để thực hiện công việc thẩm tra (tùy theo điều kiện thực tế màcác Sở, Phòng có thể nhận hoặc từ chối thẩm tra như là một đơn vị tư vấn).

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của cácđơn vị nêu trên, Chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán,tổng dự toán và gửi kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổngdự toán cho đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Đối với côngtrình do các Sở có xây dựng chuyên ngành nêu tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định số112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ, Phòng Quản lý đô thị thị xã,Phòng Hạ tầng kinh tế, Phòng Kinh tế huyện thẩm tra thì khi thẩm định Báo cáokinh tế - kỹ thuật, đơn vị đầu mối không phải gửi hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹthuật tới các đơn vị đã thẩm tra để lấy ý kiến về các nội dung có liên quan đểthẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

b) Đối với các công trình có liênquan đến môi trường; phòng, chống cháy, nổ; an ninh, quốc phòng thì chủ đầu tưphải lấy ý kiến của các cơ quan quản lý về những lĩnh vực này trước khi thẩmđịnh thiết kế bản vẽ thi công.

c) Sau khi Báo cáo kinh tế - kỹ thuậtđã được phê duyệt chủ đầu tư đóng dấu xác nhận trước khi đưa ra thi công màkhông phải ra Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dựtoán.

3. Các cơ quan chức năng thẩm trađược thu khoản chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dựtoán, tổng dự toán theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết toán vốn đầu tư

Người quyết định đầu tư là ngườicó thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành trước khi phê duyệt phải đượccơ quan chức năng thẩm tra.

1. Sở Tài chính chủ trì thực hiệnthẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành do Chủ tịch UBNDtỉnh quyết định đầu tư.

a) Các công trình, hạng mục côngtrình mang tính đặc thù hay phức tạp cần phải thành lập hội đồng thẩm tra quyếttoán thì Sở Tài chính chủ trì mời các cơ quan, ban ngành có liên quan tham gia thẩmtra quyết toán thay cho Quyết định thành lập hội đồng thẩm tra quyết toán.

b) Các dự án nhóm A,B trước khi trìnhquyết toán phải được kiểm toán theo quy định.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch cáchuyện, thị xã thực hiện thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoànthành do Chủ tịch UBND huyện, thị xã quyết định đầu tư.

Các công trình, hạng mục công trìnhmang tính đặc thù hay phức tạp cần phải thành lập hội đồng thẩm tra quyết toánthì Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì mời các cơ quan, ban ngành có liên quantham gia thẩm tra quyết toán thay cho Quyết định thành lập hội đồng thẩm traquyết toán.

3. Ban Tài chính cấp xã thực hiệnthẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành do Chủ tịch UBNDcấp xã quyết định đầu tư.

4. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chínhphê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành do Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầutư quyết định đầu tư.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Đối với các dự án và báo cáo kinhtế - kỹ thuật đã được phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Quyết định này thìChủ đầu tư được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.Các dự án và báo cáo kinh tế - kỹ thuật đang triển khai và chưa được phê duyệtđến thời điểm có hiệu lực của Quyết định này thì phải áp dụng theo nội dungtinh thần của Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếucó vấn đề phát sinh, vướng mắc hoặc chưa rõ, các cơ quan, tổ chức gửi ý kiến vềSở Xây dựng để được giải thích, hướng dẫn thực hiện hoặc Sở Xây dựng báo cáo UBNDtỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.