ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 62/2007/QĐ-UBND

Pleiku, ngày 09 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ CỦA TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiếtviệc thi hành Pháp lệnh dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2005/TTLT-BQP - BKHĐT - BTC - BLĐTBXH ngày 20/04/2005của Liên bộ Quốc phòng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Lao độngThương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày02/11/2004 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh dân quân tự vệ;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 129/STC-QLNS ngày 31/01/2007 về việcđề xuất quy định một số chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ và đề nghị củaBộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại công văn số 803/BCH-DQ ngày 02/5/2007.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành quy định một số chế độ chính sách đối với dân quân tụ vệ do địa phươngquản lý như sau:

1/ Trợ cấpngày công lao động: Dân quân và dân quân tự vệ thuộc lực lượng rộng rãi trongthời gian thực hiện nhiệm vụ, được trợ cấp ngày công lao động bằng 0,04 lần sovới mức lương tối thiểu. Nếu làm nhiệm vụ vào ban đêm (từ 22 giờ đến 6 giờ sángngày hôm sau) được hưởng trợ cấp bằng 0,08 lần so với mức lương tối thiểu.

2/ Hỗ trợtiền ăn dân quân khi làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi vềhằng ngày, ngoài tiền trợ cấp ngày công lao động dân quân được hỗ trợ tiền ăn:

a/ Trường hợpdo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ra quyết định huy động thì mức hỗ trợ 15.000đồng/người/ngày.

b/ Trường hợpdo cơ quan quân sự cấp huyện và cấp xã huy động thì mức hỗ trợ 10.000đồng/người/ngày.

3/ Trợ cấptiền ăn cho dân quân tự vệ khi ốm đau: Dân quân tự vệ chưa tham gia BHYT, BHXH,trong thời gian thực hiện nhiệm vụ bị ốm đau phải chữa bệnh thì được trợ cấptiền ăn 15.000 đồng/người/ngày. Thời gian được hưởng trợ cấp tiền ăn tối đakhông quá 15 ngày/năm và trong thời gian này vẫn được hưởng trợ cấp ngày cônglao động.

4/ Trợ cấptiền ăn cho dân quân tự vệ khi bị tai nạn: Dân quân tự vệ chưa tham gia BHXH,trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền nếu bịtai nạn thì được trợ cấp tiền ăn 15.000 đồng/người/ngày. Thời gian được hưởngtrợ cấp không quá 15 ngày và trong thời gian này vẫn được hưởng trợ cấp ngàycông lao động.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2007.

Điều 3.Các ông Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sựtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở ban ngành có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng