ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2007/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 2839/2005/QĐ-UBND NGÀY 04/8/2005 CỦA UBND TỈNHĐỒNG NAI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỘT SỐ KHOẢN CHI CHO HOẠT ĐỘNG HỘIĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2004 - 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2005/NQ-HĐND7 ngày 19/4/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII - kỳ họp thứ 4 (bấtthường) nhất trí thông qua quy định tạm thời một số khoản chi cho hoạt động Hộiđồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII - kỳ họp thứ 11nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số khoản chi cho hoạt động Hộiđồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sungquy định tạm thời một số khoản chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ2004 - 2009 ban hành kèm theo Quyết định số 2839/2005/QĐ-UBND ngày 04/8/2005của UBND tỉnh Đồng Nai như sau:

a) Bổ sung vào Điều 6 - Quyđịnh về “Đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc kiêm nhiệm” như sau:Đại biểu Hội đồng nhân dân đang giữ các chức vụ Trưởng ban, Phó ban và thànhviên Ban HĐND cấp xã (thí điểm) phụ trách công việc kiêm nhiệm.

b) Bổ sung vào Điều 7 - Quyđịnh về “Mức phụ cấp trách nhiệm công việc kiêm nhiệm” cho Trưởng ban, Phó banvà thành viên Ban HĐND cấp xã (thí điểm) phụ trách công việc kiêm nhiệm nhưsau:

- Trưởng ban: 0,3 x mức lươngtối thiểu hiện hành.

- Phó ban: 0,2 x mức lương tốithiểu hiện hành.

- Thành viên ban: 0,1 x mứclương tối thiểu hiện hành.

c) Thời gian thực hiện các nộidung chi nêu trên được áp dụng từ ngày 01/8/2007 đến hết nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Mọi điều, khoản khác của Quyết định số 2839/2005/QĐ-UBNDngày 04/8/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBNDcác huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND các xã, phường,thị trấn liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái