ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2015/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ THOÁTNƯỚC TẠI KHU B VÀ KHU C THUỘC KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẤM, TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chínhphủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xâydựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1971/TTr-SXD ngày 24/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ thoát nước tạikhu B và khu C thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ Annhư sau:

1. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với tổchức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động thoát nướctại khu B và Khu C thuộc Khu Công nghiệp Nam Cấm, tỉnh Nghệ An.

2. Giá dịch vụ thoát nước

STT

Nhóm

Hàm lương COD

(mg/l)

Giá dịch vụ thoát nước (đồng/m3)

1

Nhóm 1

COD ≤ 150

3.296

2

Nhóm 2

150 < cod="" ≤="">

4.944

3

Nhóm 3

200 < cod="" ≤="">

6.592

4

Nhóm 4

300 < cod="" ≤="">

8.239

5

Nhóm 5

400 < cod="" ≤="">

11.535

6

Nhóm 6

COD > 600

14.831

* Giá dịch vụ thoát nước trên chưa bao gồm thuế giá trị giatăng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An hướng dẫn,tổ chức ký kết hợp đồng dịch vụ thoát nước, thu giá dịch vụ thoát nước đối vớicác tổ chức, cá nhân xả nước thải vào hệ thống thoát nước trong khu B và khu Cthuộc Khu công nghiệp Nam Cấm theo đúng giá dịch vụ thoát nước đã quy định tại Điều1, Quyết định này; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toántheo đúng quy định hiện hành.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu chi phí thực hiệndịch vụ thoát nước thay đổi làm tăng hoặc giảm trên 20% giá dịch vụ thoát nước,Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An báo cáo sở Xây dựng để trình UBND tỉnhxem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam NghệAn; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức vàcá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hoa