HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 62-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình TrịThiên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩnviệc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Bình Trị Thiên nhưsau:

1. Hợp nhất huyện Phú Lộc, huyệnNam Đông và các xã Vinh Xuân, Vinh Thanh của huyện Phú Vang thành mộthuyện lấy tên là huyện Phú Lộc;

2. Hợp nhất huyện Hương Thủy vàhuyện Phú Vang thành một huyện lấy tên là huyện Hương Phú;

3. Hợp nhất huyện Phong Điền,huyện Quảng Điền và huyện Hương Trà thành một huyện lấy tên là huyệnHương Điền;

4. Hợp nhất huyện Triệu Phong vàhuyện Hải Lăng thành một huyện lấy tên là huyện Triệu Hải;

5. Hợp nhất huyện Lệ Thủy vàhuyện Quảng Ninh thành một huyện lấy tên là huyện Lệ Ninh;

6. Hợp nhất huyện Vĩnh Linh,huyện Gio Linh và huyện Cam Lộ thành một huyện lấy tên là huyện Bến Hải;

7. Sáp nhập vùng lâm nghiệp BaRền và Cổ Tràng ở phía Bắc sông Long Đại thuộc huyện Quảng Ninh vào huyện BốTrạch;

8. Hợp nhất huyện Minh Hóa vàhuyện Tuyên Hóa thành một huyện lấy tên là huyện Tuyên Hóa;

9. Sáp nhập các xã Văn Hóa, PhùHóa, Cánh Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Ngư Hóa, Cao Hóa và Quảng Hóa củahuyện Tuyên Hóa vào huyện Quảng Trạch;

10. Sáp nhập xã Hướng Lập củahuyện Vĩnh Linh vào huyện Hướng Hóa.

Điều 2. – Ban tổ chức củaChính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thị Thiên chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG CHINH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Duy Trinh