HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 62-CP NGÀY 21-2-1981 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HOÁ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980 quy định một số điểm về thi hành Hiến pháp;
Căn cứ nghị định số 171-CP ngày 20-11-1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp;
Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá (công văn số 2-GDCN/UBTH ngày 2-1-1981), Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp (công văn số 709-BB/LB ngày 13-3-1979), Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (công văn số 1522-ĐT/UB ngày 11-10-1979) và Bộ Y tế (công văn số 1434-BYT/ĐT ngày 13-4-1979) và sau khi đã tổ chức việc kiểm tra kết quả chuẩn bị mở trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập trường Cao đẳng y tế Thanh Hoá trên cơ sở trường trung học y tế Thanh Hoá và giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá quản lý.

Điều 2: Trường Cao đẳng y tế Thanh Hoá có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng về y, dược khoa bằng các hình thức tập trung dài hạn, bổ túc ngắn hạn và tại chức, đáp ứng nhu cầu của tỉnh về cán bộ y tế.

Ngành nghề đào tạo của trường do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, sau khi đã nhất trí với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Bộ Y tế.

Điều 3: Trường Cao đẳng y tế Thanh Hoá thuộc hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng, được hưởng các chính sách, chế độ mà Nhà nước đã ban hành về các trường đại học và cao đẳng.

Điều 4: Lãnh đạo trường do một hiệu trưởng, giúp việc hiệu trưởng có một số phó hiệu trưởng.

Điều 5: Các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động và Trưởng ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)