THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN GIAI ĐOẠN2007 - 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phânloại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều1. Phê duyệt Kế hoạch sắpxếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin giai đoạn 2007 -2009 như Phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Bộtrưởng Bộ Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm:

a)Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúngnội dung và tiến độ được duyệt. Những công ty không đủ điều kiện thực hiện cổphần hoá theo quy định thì thực hiện bán, giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp;

b)Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Quyếtđịnh số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và điềukiện thực tiễn để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các công tynhà nước thực hiện cổ phần hoá;

c)Trong quý III năm 2007, trình Thủ tướng Chính phủ phương án sắp xếp, tổ chứclại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ để thực hiện được nhiệm vụ đầu tư, xây dựngTrung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạithông báo số 33/TB-VPCP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

2. BộTài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộivà các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Văn hoá - Thông tin trongviệc thực hiện Quyết định này.

3.Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đônđốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Bộtrưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
-Các Bộ: Văn hoá - Thông tin, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: TH, KTTH, VX;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). Hà

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

PHỤ LỤC

DANHMỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚIGIAI ĐOẠN 2007 - 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Thủtướng Chính phủ)

I. Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên 100% vốn nhà nước:

1. Năm 2007: chuyển từ Tổng công ty Sách ViệtNam về trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin và chuyển thành công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước các công ty sau:

- Nhà xuất bản Văn hóa thông tin;

- Nhà xuất bản Âm nhạc;

- Công ty Xuất nhập khẩu sách báo.

2. Năm 2008:

- Nhà xuất bản Văn học;

- Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc;

- Nhà xuất bản Thế giới;

- Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương;

- Công ty Xuất nhập khẩu và Phát hành phim ViệtNam.

II. Thực hiện cổ phần hoá:

1. Năm 2007:

- Tổng công ty Sách Việt Nam (sau khi chuyển cácđơn vị thành viên về trực thuộc Bộ theo điểm 1 Mục I và Mục IV Phụ lục này);

- Công ty In Trần Phú;

- Công ty In và Văn hoá phẩm;

- Công ty Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị ngànhin;

- Công ty Tư vấn xây dựng công trình văn hoá vàĐô thị;

- Công ty Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị văn hoá;

- Công ty Phát triển công nghệ truyền hình;

- Công ty Mỹ thuật Trung ương;

- Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển văn hoá;

- Chuyển Công ty Phát hành sách khu vực II (Tổngcông ty Sách Việt Nam) về trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin và thực hiện cổphần hoá.

2. Năm 2008:

- Hãng phim Truyện Việt Nam;

- Hãng phim Truyện I;

- Hãng phim Giải phóng;

- Hãng phim Hoạt hình;

- Công ty Dịch vụ du lịch và Thuỷ sản Đồng Mô.

III. Bán doanh nghiệp:

Năm 2008:

- Công ty Xuất nhập khẩu ngành in.

IV. Chuyển phần vốn nhà nước tại các côngty cổ phần do Tổng công ty Sách Việt Nam nắm giữ về Bộ Văn hoá - Thông tin vàthực hiện bàn giao phần vốn này sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhànước làm đại diện chủ sở hữu./.