CHỦ TỊCH NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ vào Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 21/CP-XDPL ngày 10/3/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 22 ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các ông (bà) có tên trong Danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ

TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(kèm theo Quyết định số 621/2005/QĐ-CTN

ngày 23 tháng 6 năm 2005 của Chủ tịch nước)

I. CÔNG DÂN TRUNG QUỐC (ĐÀI LOAN)

1. Vong A Kin, sinh ngày 20/8/1945 tại Tiền Giang

Có tên gọi Việt Nam là: Hoàng A Kiến

Hiện trú tại: SỐ 10 ĐƯỜNG ĐỒ CHIỂU, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

2. Lâm Quốc Kim, sinh ngày 23/6/1976 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Lâm Quốc Kim

Hiện trú tại: SỐ 54/7 ĐƯỜNG KÝ CON, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3. Chi Ming Yu, sinh ngày 03/6/1970 tại Đài Loan

Có tên gọi Việt Nam là: Kỷ Minh Du

Hiện trú tại: 271 PHAN ANH, PHƯỜNG TÂN THỚI HÒA, QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

4. Tạ Như Tương, sinh ngày 02/12/1941 tại Trung Quốc

Có tên gọi Việt Nam là: Tạ Như Tương

Hiện trú tại: 195/20 BÌNH THỚI, PHƯỜNG 9, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

5. Trần Huệ Anh, sinh ngày 10/02/1968 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Huệ Anh

Hiện trú tại: SỐ 21 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 6, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

II. CÔNG DÂN HÀN QUỐC

6. Chang Soon Ok, sinh ngày 04/5/1953 tại Hàn Quốc

Có tên gọi Việt Nam là: Trương Ngọc Kim Vy

Hiện trú tại: A08/3, 41BIS ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

III. CÔNG DÂN CAMPUCHIA

7. Heng Savanna Thida, sinh ngày 02/11/1971 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Phạm Thanh Tâm

Hiện trú tại: SỐ 178 ĐƯỜNG XÓM ĐẤT, PHƯỜNG 9, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8. Heng Savanna Samnang, sinh ngày 12/4/1970 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Phạm Thanh Phúc

Hiện trú tại: SỐ 2 LỮ GIA, PHƯỜNG 15, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9. Heng Savannara, sinh ngày 16/5/1960 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Phạm Thanh Xuân

Hiện trú tại: SỐ 2 LỮ GIA, PHƯỜNG 15, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

10. Heng Savannakry, sinh ngày 23/8/1958 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Phạm Thanh Nghị

Hiện trú tại: SỐ 14 LỮ GIA, PHƯỜNG 15, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

11. Eap Chen, sinh năm 1974 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Trân

Hiện trú tại: 730/29 A1 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 2, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

12. Phin Serey Rath, sinh ngày 06/6/1972 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Diệp Quốc

Hiện trú tại: SỐ 418 NGUYỄN DUY, PHƯỜNG 10, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

13. Yin Mum, sinh năm 1962 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Thị Mum

Hiện trú tại: 94 TRẦN NGUYÊN HÃN, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

14. Trần Văn Hên, sinh ngày 26/10/1984 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Hên

Hiện trú tại: 94 TRẦN NGUYÊN HÃN, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

15. Yin Văn Son, sinh ngày 23/12/1979 tại thành phố Hồ Chí Minh

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Văn Sóng

Hiện trú tại: 94 TRẦN NGUYÊN HÃN, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

16. Yin Vi Chia, sinh năm 1976 tại An Giang

Có tên gọi Việt Nam là: Trần Ngọc Xuân

Hiện trú tại: 94 TRẦN NGUYÊN HÃN, PHƯỜNG 13, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

17. Huỳnh Anh Kiệt, sinh ngày 28/10/1953 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Anh Kiệt

Hiện trú tại: 140/4 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 5, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

18. Huỳnh Anh Pa, sinh ngày 14/4/1968 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Anh Pa

Hiện trú tại: 140/4 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 5, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

19. Huỳnh Anh Tuấn, sinh ngày 06/6/1960 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Anh Tuấn

Hiện trú tại: 140/4 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 5, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

20. Huỳnh Anh Phát, sinh ngày 11/4/1964 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Anh Phát

Hiện trú tại: 140/4 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 5, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

21. Huỳnh Mỹ Phụng, sinh ngày 14/4/1966 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Huỳnh Mỹ Phụng

Hiện trú tại: 140/4 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 5, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

22. Hung Mee Po, sinh ngày 26/6/1970 tại Campuchia

Có tên gọi Việt Nam là: Hồng Mỹ Bưu

Hiện trú tại: 245/44 A1 ĐƯỜNG HÒA BÌNH, PHƯỜNG 20, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH./.

Chủ tịch nước

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Đức Lương