ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 622/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 1982

QUYẾT ĐỊNH

BAN GIAO CHO SỞ THƯƠNG NGHIỆP XÉT DUYỆT GIÁ KINH DOANHTHƯƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố và Giám đốc SởThương nghiệp thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-Nay ủy nhiệm cho Sở Thương nghiệp thành phố phối hợp với Ủyban Vật giá thành phố được quyền xét duyệt, quản lý giá kinh doanh thương nghiệptrên địa bàn thành phố.

Điều 2.-Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy địnhtrước đây trái với quyết định này được bãi bỏ.

Điều 3.-Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,Giám đốc Sở Thương nghiệp, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố có trách nhiệm tổchức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

ĐIỀU LỆ TẠM THỜI

VỀ CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 289/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 1982 của Ủyban nhân dân Thành phố)

Điều 1.-Điều kiện tổng quát :

- Công ty cấp nước, có nhiệm vụcung cấp đủ nước có chất lượng tốt, đúng theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước,phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghiệpBiên Hòa và một phần tỉnh Sông Bé.

- Nước là một nhu cầu thiết yếutrong sinh hoạt và sản xuất, trong điều kiện hiện nay nước chưa đáp ứng đầy đủ chomọi mặt. Yêu cầu tất cả các cơ quan xí nghiệp và mọi người đều có ý thức và thựchành tiết kiệm, sử dụng đúng định mức, đúng tính chất.

- Tuy theo điều kiện sản xuất vàtrong từng thời kỳ, Công ty cấp nước sẽ có quy định riêng về các đối tượng và mụcđích sử dụng nước trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp, lâmnghiệp, chăn nuôi, và các dịch vụ khác…

Điều 2.- Địnhmức sử dụng :

Công ty cấp nước bảo đảm cung cấpnước đầy đủ theo định mức sử dụng :

- Cho sinh hoạt : 4m3/người/tháng

- Cho sản xuất công nghiệp, tiểuthủ công nghiệp, các công ty kinh doanh, các dịch vụ buôn bán, ăn uống khách sạnquốc doanh và tư nhân, các cơ quan hành chánh, đoàn thể, mặt trận, các lực lượngquân đội, công an… căn cứ theo ký kết hợp đồng (trên cơ sở đơn vị sản phẩm/m3nước hoặc công suất thiết kế của nhà máy hay doanh số theo kế hoạch Nhà nước…)thì tính tiền nước với giá cao.

Trừ các trường hợp ngưng nước :

- Vì lý do kỹ thuật ;

- Vì chiến tranh, hoả hoạn,thiên tai, dịch tể ;

- Vì lệnh của Nhà nước hoặc theokế hoạch có thông báo trước 24 giờ.

Điều 3.-Quản lý :

Công ty cấp nước chịu trách nhiệmquản lý sửa chữa các loại ống từ đồng hồ nước trở ra hệ thống ống chính và kiểmtra hệ thống bên trong đồng hồ nước nhằm bảo đảm cung cấp nước đúng quy cách kỹthuật, hợp lý và tiết kiệm.

Từ đồng hồ nước trở vào bêntrong nhà phí tổn về tu bỏ ống cái, ống nhánh đều do người tiêu thụ nước thanhtoán, được tính khoán vào các kỳ hóa đơn tiền nước.

Điều 4.-Công tác gắn ống và đồng hồ nước :

Việc gắn ống cái, ống nhánh và đồnghồ nước phải do Công ty cấp nước hoặc đơn vị hợp đồng với công ty cấp nước phụtrách theo bản vẽ và bản dự toán được người yêu cầu cung cấp nưuớc và công ty cấpnước thoả thuận ký kết.

Điều 5.- Quyềnsử dụng ống cái, ống nhánh và đồng hồ nước :

Mặc dầu người yêu cầu cung cấpnước đã thanh toán kinh phí lắp đặt cho Công ty cấp nước (kể cả vật tư đã tựlo), tất cả các ống cái, ống nhánh và đồng hồ nước nối liền bất động sản với hệthống nước công cộng đều do Công ty cấp nước thành phố quản lý.

Ngoài nhân viên có thẩm quyền củacông ty cấp nước, không một ai khác được mở hoặc đóng các ổ khoá nước đặt phíangoài đồng hồ nước.

Điều 6.- Quyềnkiểm tra ống nhánh và đồng hồ nước :

Trong trường hợp không có đơnyêu cầu của người tiêu thụ nước, nhưng mỗi khi xét thấy cần thì Công ty cấp nướccó quyền xem xét ống nhánh, đồng hồ nước tại các bất động sản được cung cấp nướckể cả việc thử đồng hồ nước, chủ hộ có quyền yêu cầu người kiểm tra xuất trìnhgiấy công tác của Công ty cấp nước và có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi chongười kiểm tra công tác này.

Điều 7.-Thay đổi hệ thống cấp nước :

Các yêu cầu của người sử dụng nước,Công ty cấp nước dành quyền chấp thuận và thực hiện về các thay đổi hệ thống cấpnước gồm : (đổi cở, dời, nâng, hạ ống nhánh và đồng hồ nước).

Phí tổn do người tiêu thụ nướcthanh toán.

Điều 8.- Hệthống dẫn nước trong bất động sản :

Việc thiết lập hệ thống dẫn nướcbên trong bất động sản, từ đồng hồ nước trở vào do người tiêu thụ nước tự lo liệu.

Trong điều kiện vật tư, kỹ thuậtcho phép, Công ty cấp nước có thể đảm nhận công tác này qua hợp đồng ký kết giữaCông ty cấp nước và người tiêu thụ nước ngoài hợp đồng gắn đồng hồ nước.

Công ty cấp nước không có tráchnhiệm tu bổ, sửa chữa hệ thống trong nhà như hệ thống ống trước đồng hồ nước.

Vì lý do kỹ thuật, Công ty cấpnước dành quyền xem xét hệ thống dẫn nước trong nhà.

Điều 9.-Cách tính số tiêu thụ :

Số nước tiêu thụ được tính bằngmét khối (m3)

Số nước tiêu thụ đọc trên đồng hồnước sẽ được ghi chép đều theo mỗi kỳ hóa đơn (1 tháng hoặc 2 tháng).

Chương II-

SỬ DỤNG NƯỚC

Điều 10.- Sửdụng nước :

Người tiêu thụ được quyền sử dụngnước theo định mức ký kết trong hợp đồng. Bất cứ lúc nào người tiêu thụ cũng cóthể xin hoàn trả lại đồng hồ nước, khi hoàn lại cần báo cho Công ty cấp nướcthành phố biết để thanh toán tiền trả lại đồng hồ nước cho người tiêu thụ nước(địa chỉ số 1 Công trường Quốc tế - Quận 3).

Nếu muốn tạm ngưng sử dụng nướctrong một thời gian, người tiêu thụ có thể tự động khóa nước phía trong đồng hồnước và báo cho Công ty cấp nước biết hoặc yêu cầu Công ty cấp nước tạm gỡ đồnghồ nước.

Nếu người tiêu thụ tạm ngưngdùng nước và không báo cho Công ty cấp nước, Công ty cấp nước vẫn ghi chỉ số nướctheo phương thức giả định nếu nhà khóa cửa (ấn định tại điều 21 Chương IV Điềulệ này).

Điều 11.- Đổitên người hợp đồng :

Trong trường hợp người đứng tênhợp đồng vì chuyển nhượng bất động sản hay vì một lý do nào khác, nhượng quyềnsử dụng hệ thống cung cấp nước, người đứng tên hợp đồng phải khai báo cho Côngty cấp nước biết.

Điều kiện được chấp thuận đổitên : người có quyền sử dụng bất động sản và phải có tên trong hộ khẩu thườngtrú nơi đặt đồng hồ nước.

Trường hợp không làm tờ khaibáo, người ký hợp đồng cũ trước đây vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi việc liênquan đến việc cung cấp nước và các tổn phí như đã định ở Chương IV (chế độ xửlý) cho tới ngày Công ty cấp nước được thông báo và Công ty cấp nước chấp thuậnvề sự thay đổi tên người hợp đồng sử dụng đồng hồ nước.

Điều 12.- Cấmcung cấp lại nước cho người khác :

Nếu không được Công ty cấp nướccho phép, người hợp đồng không được cung cấp hoặc bán lại nước cho một bất đồngsản nào khác dưới bất cứ hình thức nào.

Điều 13.-Thay đổi hệ thống cấp nước :

Trong mọi trường hợp, người tiêuthụ nước không có quyền tự tiện thay đổi, xê dịch, sửa chữa vị trí đồng hồ nướcvà ống nhánh hiện hữu. Người tiêu thụ nước có nhiệm vụ bảo quản tốt đồng hồ nước,(các chì niêm đồng hồ và chì niêm khuyu). Nếu vì lý do nào đó mà chỉ niêm bị đứt,người tiêu thụ phải báo ngay cho Công ty cấp nước biết để tiến hành kiểm tra vàbấm chì lại.

Người tiêu thụ nước phải thôngbáo cho Công ty cấp nước về việc đồng hồ nước bị hỏng.

Điều 14.- Hệthống ống trong bất động sản :

Cấm dùng máy bơm để rút nước trựctiếp trong hệ thống của Công ty cấp nước, chỉ được dùng bơm từ hồ chứa, bể chứariêng của mình.

Trường hợp có hồ cao, không đượcnối liền hệ thống sử dụng nước từ hồ cao vào hệ thống cấp nước trực tiếp từ đồnghồ nước.

Trong trường hợp nơi tiêu thụ nướccó hai hệ thống nước trong cùng một bất động sản (nước do Công ty cấp nước cungcấp hoặc nước giếng đào, giếng khoan) tuyệt đối không được nối liền hai thứ nướcđó với nhau và ống nước của Công ty cấp nước cung cấp cần phải sơn bằng màuriêng biệt (dễ nhận).

Cấm sử dụng các loại ống có chấtchì trong tất cả bộ phận dẫn nước.

ChươngIII-

CHẾ ĐỘ THANH TOÁN

Điều 15.-Thu tiền tiêu thụ nước :

Người tiêu thụ nước, hàng thángphải trả các khoản tiền tiêu thụ nước và lệ phí tu bổ thường xuyên ống nhánh vàđồng hồ nước theo hóa đơn do nhân viên thu tiền của Công ty cấp nước đưa đến tậnnhà.

Vì lý do đó, người tiêu thụ nướccó thể thanh toán tiền nước tại các quầy thu tiền của Công ty cấp nước.

Chương IV-

CHẾ ĐỘ XỬ LÝ

Điều 16.-Thay đổi hệ thống cấp nước :

Cấm người tiêu thụ nước tự mìnhsửa chữa, dời, đổi cỡ, nâng, hạ hệ thống ống nhánh và đồng hồ nước, nếu vi phạmCông ty cấp nước sẽ ngưng ngay việc cung cấp nước.

Nếu ống cái, ống nhánh và đồng hồbị hư hỏng không phải vì việc vận hành bình thường mà vì một lý do nào khác dongười sử dụng gây nên, việc sửa chữa sẽ được Công ty cấp nước tiến hành và cácphí tổn sẽ do người tiêu thụ nước thanh toán theo một bản chiết tính riêng.

Trong trường hợp mất đồng hồ nước,người tiêu thụ nước phải bồi thường tiền đồng hồ nước và thanh toán tiền nướccho Công ty cấp nước. Cách tính tiền nước được ấn định tại điều 21 Chương IV.

Điều 17.-Gian lận nước :

Trong trường hợp Công ty cấp nướcphát hiện người tiêu thụ nước cố tình sửa chữa hệ thống ống nhánh, đồng hồ nướcđể dùng nước không qua đồng hồ nước hoặc làm giảm chỉ số tiêu thụ, Công ty cấpnước sẽ tiến hành các thủ tục, truy tố người hợp đồng theo pháp luật Nhà nướcvà ngưng cung cấp nước trong thời gian truy xét.

Điều 18.-Dùng bơm rút nước :

Nếu người tiêu thụ dùng máy bơmrút nước trực tiếp trong hệ thống của Công ty cấp nước. Công ty cấp nước sẽngưng ngay việc cung cấp nước, phạt và tuy tố.

Điều 19.-Dùng nước quá định mức :

Nếu người tiêu thụ dùng nước quáđịnh mức cho phép thì khối lượng trên định mức đó sẽ được tính tiền với giá caohơn giá quy định của thành phố.

Điều 20.- Đồnghồ nước chạy sai hoặc ghi sai số tiêu thụ :

Nếu người tiêu thụ khiếu nại đồnghồ nước chạy sai, đồng hồ ấy sẽ được thử lại công khai, và tùy theo cỡ đồng hồnước mà thử tại chỗ hoặc tại xưởng trước sự hiện diện của người khiếu nại.

Đồng hồ nước được xem là khôngchạy sai nếu sau khi thử số nước độc trên đồng hồ nước sai số không quá 5% so vớisố nước thực sự.

Nếu thực sự đồng hồ nước chạykhông chính xác hoặc do nhân viên Công ty cấp nước ghi sai, số sai biệt kém hoặctrội sẽ được điều chỉnh vào kỳ hóa đơn sau.

Tất cả đơn từ khiếu nại, khiếu tốliên quan đến việc cung cấp và tiêu thụ nước máy được giải quyết trong thờigian 1 đến 3 tháng.

Điều 21.-Không ghi được số nước tiêu thụ :

Trong trường hợp vì đồng hồ nướchỏng không phản ảnh được số nước tiêu thụ, số nước được tính sẽ bao gồm số nướctrung bình tiêu thụ trong hai kỳ liền trước ngày nhận thấy đồng hồ bị hỏng.

Trường hợp nhà khóa cửa, ổ khóahộp bảo vệ đồng hồ nước bị hỏng hay vì một lý do nào khác không ghi được số nướctiêu thụ, số nước này sẽ được tính theo phương pháp giả định và không quá 3 kỳhóa đơn, bằng mọi cách Công ty cấp nước phải đọc được số thực thụ của đồng hồnước kể cả biện pháp ngưng cung cấp nước.

Trong trường hợp phải gỡ đồng hồnước đi không thay thế ngay bằng một đồng hồ nước khác và vẫn tiếp tục cung cấpnước, số nước tiêu thụ không đồng hồ nước sẽ được tính theo số nước, trung bìnhtiêu thụ hàng ngày từ khi đặt lại đồng hồ nước đến ngày tiếp tục ghi chép thườnglệ.

Điều 22.-Không thanh toán tiền nước :

Vì lý do nào đó mà người sử dụngnước không trả tiền ngay khi nhân viên Công ty cấp nước đưa hóa đơn đến thì sẽphải đến trả tại các quầy thu tiền của Công ty cấp nước trong hạn 8 ngày. Saukhi nhận được giấy thu tiền lần thứ hai, nếu quá 10 ngày mà hóa đơn chưa đượcthanh toán trọn vẹn, Công ty cấp nước sẽ thông báo ngừng cung cấp nước vì lý dochưa thanh toán tiền nước.

Sau một tháng, nếu người tiêu thụnước vẫn không chịu trả tiền, Công ty cấp nước được quyền gỡ đồng hồ và ngưng cấpnước. Muốn cung cấp nước trở lại, người tiêu thụ phải thanh toàn tiền nước cònthiếu và phải làm thủ tục xin gắn lại đồng hồ nước (như điều 4 Chương I).

Trong trường hợp cần khiếu nại vềđồng hồ nước không chính xác hoặc do nhân viên Công ty cấp nước ghi sai, ngườitiêu thụ nước cũng phải thanh toán tiền nước theo hóa đơn rồi khiếu nại sau.

Nếu thực sự đồng hồ chạy khôngchính xác hoặc nhân viên Công ty cấp nước ghi sai, số sai biệt kém hoặc trội sẽđược điều chỉnh vào các hóa đơn tiếp theo.

Chương V –

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23.-Điều lệ tạm thời này áp dụng cho toàn thể người sử dụngnước được Công ty cấp nước chấp thuận cấp đồng hồ nước và có hiệu lực kể từngày được gắn đồng hồ cung cấp nước.

Điều 24.-Điều lệ tạm thời này được phổ biến rộng rãi trong nhândân, cho tất các các cơ quan đơn vị sản xuất kinh doanh, trường học, an ninh,quốc phòng, bệnh viện v.v.. hiện có trên địa bàn thành phố đều có trách nhiệmnghiêm chỉnh thi hành.

Điều 25.-Tất cả những quy định trước đây về cung cấp và tiêu thụnước trong thành phố Hồ Chí Minh trái với các điều khoản quy định trên đây đềuđược hủy bỏ và thay thế bằng Điều lệ tạm thời này.

Sở Quản lý nhà đất và công trìnhcông cộng, Công ty cấp nước có trách nhiệm hướng dẫn phối hợp với các ngành cóliên quan tổ chức thực hiện, theo dõi tổng kết và đề nghị bổ sung hoàn chỉnh.