ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 622/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 05 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊNTHÔNG HIỆN ĐẠI CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chếthực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhànước tại địa phương;

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 của UBND tỉnh Phú Yên về phê duyệt Đề án thực hiệncơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại Sở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại củaSở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch vàĐầu tư có nhiệm vụ: hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân có yêu cầugiải quyết công việc có liên quan đến các thủ tục hành chính được thực hiệntheo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư; vàphối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính và trảkết quả cho tổ chức, cá nhân.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theocơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Vănphòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng Sở.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtheo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư gồm:

- Công chức làm việc tại Bộ phậntiếp nhận: 05 công chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư do Giám đốc Sở Kế hoạch vàĐầu tư phân công theo quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnhvề việc quy định số lượng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên và một số côngchức chuyên môn kiêm nhiệm khác tại các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở Kế hoạchvà Đầu tư;

- Công chức đầu mối làm việc tạiSở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầutư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảtheo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư; quyđịnh nhiệm vụ cụ thể và bố trí công chức đúng chuyên môn, nghiệp vụ làm việctại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thônghiện đại của Sở theo đúng quy định của Nhà nước.

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan cử công chức của đơn vịđể làm đầu mối, tham gia công tác phối hợp giải quyết và trả kết quả các hồ sơthủ tục hành chính được chuyển giao giải quyết từ Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Các ông (bà): Chánhvăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủtrưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VP UBND tỉnh, SNV.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự