UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
Số: 622-QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 622/QĐ NGÀY 17-9-1992

BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

CHỦ NHIỆM

UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;

- Xét đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH

Nay ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 5680 - 1992 Dấu phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam.

Chủ nhiệm

(Đã ký)

Đặng Hữu