BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6220/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA, NGHỀĐIỆN CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binhvà Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọngđiểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 183/TTr-TCĐLK ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim TháiNguyên về xin phê duyệt Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 vàđịnh hướng đến năm 2020 cho nghề Điện công nghiệp, cấp độ quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng VụPhát triển nguồn nhân lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án "Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểmquốc gia, nghề Điện công nghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng đếnnăm 2020" với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đổi mới và pháttriển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Điện công nghiệp giai đoạn 2011-2015và định hướng đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳngnghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên.

4. Mục tiêu đầu tư:

4.1. Mục tiêu tổng quát:

- Đổi mới phương pháp dạy và học,nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý đàotạo nghề Điện công nghiệp. Tạo điều kiện tốt nhất để giảng viên và sinh viênnghiên cứu, giảng dạy, học tập và thực hành để nâng cao trình độ và tay nghề, thíchứng được sự phát triển mạnh mẽ của ngành Điện.

- Xây dựng mô hình đào tạo Điệncông nghiệp từ hiệu quả, theo chuẩn quốc gia và quốc tế để các cơ sở đào tạonghề Điện công nghiệp khác có thể học tập, góp phần thống nhất mô hình đào tạonghề Điện công nghiệp trên toàn quốc.

4.2. Mục tiêu cụ thể:

- Chuẩn hóa cơ sở vật chất, trangthiết bị giảng dạy theo tiêu chuẩn đào tạo Điện công nghiệp quốc gia.

- Xây dựng và hoàn thiện công cụđào tạo, hướng dẫn trực quan và toàn diện trong việc học tập và giảng dạy nghềĐiện công nghiệp tại Trường với chi phí hợp lý, hiệu quả cao;

- Cập nhật các công cụ đào tạomới, hiện đại trên thế giới và áp dụng tại Trường để giảng viên và sinh viên cóthể giảng dạy và học tập thuận lợi, đạt được kết quả tốt nhất.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáoviên và cán bộ quản lý đào tạo dạy nghề ở trong nước và nước ngoài; tập trungvào kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học và quản lý;

- Đầu tư cơ sở vật chất: xây dựngmới và cải tạo, nâng cấp một số phòng thực hành, thí nghiệm, phòng học... đảmbảo theo tiêu chuẩn quy định;

- Đầu tư các thiết bị dạy nghề,thực hành nghề, thí nghiệm, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia.

6. Địa điểm đầu tư: Trường Caođẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên; địa chỉ: phường Tích Lương, TP TháiNguyên, tỉnh Thái Nguyên.

7. Thiết kế sơbộ:

7.1. Giải pháp thiết kế sơ bộ cầntuân thủ: phần cải tạo, nâng cấp các phòng học thực hành phải đảm bảo đúng quytrình, kỹ thuật, mỹ thuật, tính năng tác dụng..., hiệu quả và kinh tế.

7.2. Giải pháp thiết kế sơ bộ chophép chủ đầu tư được thay đổi trong bước thiết kế tiếp theo.

8. Thiết bị chính, phụ đầu tư dạynghề trang bị:

- Các phòng thí nghiệm;

- Các phòng thực hành;

Các thiết bị chính, phụ phải dựatrên danh mục thiết bị dạy nghề theo quy định; các thiết bị đầu tư phải đảm bảocông nghệ tiên tiến hiện nay và đảm bảo các thông số kỹ thuật...

9. Tổng mức đầu tư của Dự án:

9.1. Tổng mức đầu tư: 35.148.800.000đồng (ba lăm tỷ, một trăm bốn tám triệu đồng, tám trăm ngàn đồng). Trongđó:

a) Phần đầu tư cơ sở vật chất: cảitạo, sửa chữa: 4.057.200.000 đồng.

b) Phần đầu tư trang thiết bị dạyvà học: 30.321.600.000 đồng.

c) Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên:770.000.000 đồng

9.2. Cấu trúc nguồn vốn đầu tư:

- Từ Chương trình mục tiêu quốcgia, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020: 32.081.416.000 đồng.

- Từ nguồn vốn thu sự nghiệp củaNhà trường, các nguồn vốn hợp pháp khác:3.067.384.000 đồng.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủđầu tư trực tiếp quản lý.

11. Thời gian thực hiện dự án:2014-2015 và định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên có trách nhiệmtriển khai thực hiện các giai đoạn của Dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Phát triển nguồn nhân lực, Kế hoạch, Tài chính và Hiệu trưởng Trường Cao đẳngnghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Lao động thương binh và xã hội;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước TP Thái Nguyên;
- Lưu: VT, PTNNL(TN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh