BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6222/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰÁN “ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA, NGHỀ LUYỆN GANG GIAIĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-BLĐTBXH ngày 26tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phêduyệt nghề trọngđiểm và trường được lựachọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015và định hướng đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 186/TTr-TCĐLK ngày 23 tháng 6năm 2014 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyên về xin phêduyệt Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm2020 cho nghề Luyện gang, cấp độ quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồnnhân lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Đổi mới và pháttriển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Luyện gang giai đoạn 2011-2015và định hướng đến năm 2020” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đổi mới và phát triển dạy nghề trọng điểm quốc gia, nghề Luyện gang giai đoạn 2011-2015 và định hướngđến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyệnkim Thái Nguyên.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trường Cao đẳng nghềCơ điện - Luyện kim Thái Nguyên.

4. Mục tiêu đầu tư:

4.1. Mục tiêu tổng quát:

- Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chấtlượng đào tạo, quản lý đào tạo nghề Luyện gang; tạo điều kiện tốt nhất để giảngviên và sinh viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập và thực hành để nâng cao trìnhđộ và tay nghề, thích ứng được sự phát triểnmạnh mẽ của Ngành.

- Xây dựng mô hình đào tạo nghề Luyện gang từ hiệuquả, theo chuẩn quốc gia và quốc tế để các cơ sở đào tạo nghề khác có thể họctập, góp phần thống nhất mô hình đào tạo nghề Luyện gang trên toàn quốc.

4.2. Mục tiêu cụ thể:

- Chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị giảngdạy theo tiêu chuẩn đào tạo nghề Luyệngang cấp quốc gia.

- Xây dựng và hoàn thiện công cụ đào tạo, hướng dẫntrực quan và toàn diện trong việc học tập và giảng dạy nghề Luyện gang tạiTrường với chi phí hợp lý, hiệu quả cao;

- Cập nhật các công cụ đào tạo mới, hiện đại trênthế giới và áp dụng tại Trường để giảng viên và sinh viên có thể giảng dạy vàhọc tập thuận lợi, đạt được kết quả tốt nhất.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộquản lý đào tạo dạy nghề ở trong nước và nước ngoài; tập trung vào kỹ năngnghề, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học và quản lý;

- Đầu tư cơ sở vật chất: xây dựng mới và cải tạo,nâng cấp một số phòng thực hành, thí nghiệm, phòng học... đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định;

- Đầu tư các thiết bị dạy nghề, thực hành nghề, thínghiệm, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia.

6. Địa điểm đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện -Luyện kim Thái Nguyên; địa chỉ: phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh TháiNguyên.

7. Thiết kế sơ bộ:

7.1. Giải pháp thiết kế sơ bộ cần tuân thủ: phầncải tạo, nâng cấp, xây mới các phòng học thực hành phải đảm bảo đúng quy trình,kỹ thuật, mỹ thuật, tính năng tác dụng..., hiệu quả và kinh tế.

7.2. Giải pháp thiết kế sơ bộ cho phép chủ đầu tưđược thay đổi trong bước thiết kế tiếp theo.

8. Thiết bị chính, phụ đầu tư dạy nghề trang bị:

- Các phòng học chuyên môn hóa: mô hình thiết bị,mô hình lò cao, mô hình máy đúc, mô hình lọc bụi...;

- Các phòng thí nghiệm;

- Xưởng luyện gang.

Các thiết bị chính, phụ phải dựa trên danh mụcthiết bị dạy nghề theo quy định; các thiết bị đầu tư phải đảm bảo công nghệtiên tiến hiện nay và đảm bảo các thông số kỹ thuật...

9. Tổng mức đầu tư của Dự án:

9.1. Tổng mức đầu tư: 30.115.000.000 đồng (bamươi tỷ,một trăm mười lăm triệu đồng). Trong đó:

a) Phần đầu tư cơ sở vật chất:

- Cải tạo, sửa chữa và xây dựng xưởng mới:1.904.000.000 đồng.

b) Phần đầu tư trang thiết bị dạy và học:27.502.000.000 đồng.

c) Đào tạo, bồi dưỡng: 709.000.000 đồng.

9.2. Cấu trúc nguồn vốn đầu tư:

- Từ Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn2011-2015 và định hướng đến năm 2020: 27.649.000.000 đồng.

- Từ nguồn vốn thu sự nghiệp của Nhà trường, cácnguồn vốn hợp pháp khác: 2.466.000.000 đồng.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếpquản lý.

11. Thời gian thực hiện dự án: 2014-2015 và địnhhướng đến năm 2020.

Điều 2. Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyệnkim Thái Nguyên có trách nhiệm triển khai thực hiện các giai đoạn của Dự ántheo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng cácVụ: Phát triển nguồn nhân lực, Kế hoạch,Tài chính và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Luyện kim Thái Nguyênchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động thương binh và xã hội;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Kho bạc Nhà nước TP Thái Nguyên;
- Lưu: VT, PTNNL(TN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh