ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý, cung cấp và sử dụng

dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

___________________


 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/5/2002 và Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;

Căn cứ Nghị định số: 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;

Căn cứ Thông tư số: 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT giữa bốn bộ: Bưu chính Viễn thông; Văn hóa thông tin; Công An; Kế hoạch và Đầu tư ngày 14/7/2005 về quản lý đại lý Internet.

Căn cứ Quyết định số: 71/2004/QĐ-BCA (A11) ngày 29/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định về đảm bảo an ninh trong hoạt động quản lý, sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa thông tin (tờ trình số 57/TTr -VH ngày 6 tháng 7 năm 2005), Trung tâm CNTT tỉnh (tờ trình số 06/TT -CNTT, ngày 6/7/2005), Sở Tư pháp (văn bản số 580/CV-VBPQ ngày 19/9/2005) về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định tạm thời về quản lý, cung cấp và sử dụng địch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai".

Điều 2. Giao Sở Văn hoá Thông tin chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh và các cấp, các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy định này;

- Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực Sở Văn hóa thông tin; Công an tỉnh, Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với các cấp, các ngành liên quan, có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, các đại lý kinh doanh dịch vụ truy cập Internet công cộng trên địa bàn tỉnh hoàn tất các thủ tục để thực hiện theo đúng qui định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet; các đại lý Internet, người sử dụng dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Kim