ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 623/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 22 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHUYỂN NGUYÊN TRẠNG VĂN PHÒNG QUỸ BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ TỪ TRỰC THUỘC QUỸ BẢOTRÌ ĐƯỜNG BỘ SANG TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định về quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấpquản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnhBắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờtrình số 320/SNV-TCBM &BC ngày 18/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển nguyên trạngtổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Giang từtrực thuộc Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bắc Giang sang trực thuộc Sở Giao thông vậntải kể từ ngày 01/12/2013.

Điều 2. Nhiệm vụ của Vănphòng Quỹ thực hiện theo quy định của Hội đồng quản lý quỹ và Quy chế làm việccủa Sở Giao thông vận tải.

Giám đốc Sở Giao thông vận tảiquyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Chánh Vănphòng, Phó Chánh Văn phòng Quỹ sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Chủtịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Điều 3. Quyết định có hiệulực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòngUBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nướctỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh BắcGiang và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- VP UBND tỉnh;
+ CVP, PVPNC, KTN;
+ Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải