ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 623/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 07 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN ĐỨC LINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh tại Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 48/TTr-STNMT ngày 26 tháng 02 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đức Linh, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 (Phụ lục I kèm theo);

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 (Phụ lục II kèm theo);

3. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2016 (Phụ lục III kèm theo);

(Kèm theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2016)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh có trách nhiệm:

1. Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật đất đai hiện hành và theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Chi cục QLĐĐ-S
TN&MT;
- Trung tâm Thông tin;
- Phòng ĐTQH, VXDL;
- Lưu: VT, KTN. Đức ( b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN ĐỨC LINH
(Kèm theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh)

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Võ Xu

TT.Đức Tài

Xã Đa Kai

Xã Sùng Nhơn

Xã Mê Pu

Xã Nam Chính

Xã Đức Chính

Xã Đức Hnh

Xã Đức Tín

Xã Vũ Hòa

Xã Tân Hà

Xã Đông Hà

Xã Trà Tân

1

2

3

(4) = 5+

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

54.657,12

2.827,29

3.150,43

8.552,78

5.136,28

6.520,22

2.793,76

2.375,32

4.419,57

2.926,96

2.361,18

6.189,29

3.566,29

3.837,75

1

Đất nông nghiệp

NNP

49.218,52

2.347,40

2.663,40

8.162,23

4.852,00

6.053,62

2.476,41

2.076,09

4.158,11

2.583,64

2.069,30

5.165,80

3.362,54

3.247,98

1.1

Đất trồng lúa

LUA

9.707,00

1.093,48

1.300,09

1.319,65

1.151,71

1.328,32

1.230,91

915,82

121,21

624,63

173,91

167,59

89,42

190,26

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

LUC

9.164,56

1.078,25

1.300,09

1.319,65

1.151,71

1.328,33

1.201,71

914,69

624,83

130,65

34,25

80,40

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

1.293,75

97,65

65,95

232,46

144,47

99,10

72,53

34,76

61,79

126,56

130,50

93,16

134,82

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

31.152,26

1.022,97

1.164,67

4.447,81

1.177,66

2.834,69

1.016,52

1.024,07

3.971,91

1.802,45

1.870,74

4.828,33

3.140,08

2.850,36

1.4

Đất rng phòng hộ

RPH

2.528,57

999,19

1.098,12

431,26

1.5

Đất rừng sản xuất

RDD

3.607,91

1.110,77

1.172,68

1.324,46

1.6

Đất nuôi trồng thy sn

NTS

812,06

115,38

132,69

51,91

104,79

33,13

156,16

99,71

2,20

29,01

24,09

28,43

8,98

25,58

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

116,97

17,92

0,44

2,57

2,66

0,29

1,73

1,00

0,99

0,56

10,95

30,90

46,96

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5.430,90

479,89

487,03

390,55

284,28

466,60

317,35

299,23

261,46

343,32

291,88

1.015,79

203,75

589,77

2.1

Đất quốc phòng

CQP

142,64

101,00

0,75

5,04

19,22

15,82

0,81

2.2

Đt an ninh

CAN

911,42

2,37

0,09

2,03

495,34

411,59

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

59,51

5,30

7,67

30,05

11,92

4,57

2.4

Đt thương mại, dịch v

TMD

0,67

0,09

0,17

0,25

0,11

0,05

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

173,75

20,18

2,93

1,89

19,30

6,67

5,48

8,95

6,24

3,86

72,05

9,36

13,59

3,25

2.6

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sn

SKS

1,50

1,50

2.7

Đất phát trin hạ tầngcấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.739,46

208,57

192,92

112,49

115,77

192,96

137,75

110,07

74,23

98,82

61,67

287,40

73,82

72,99

2.8

Đt có di tích lịch s - văn hóa

DDT

33,30

33,30

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thi

DRA

23,64

1,63

1,00

0,40

0,60

14,03

1,78

0,67

1,00

1,24

1,29

2.10

Đất tại nông thôn

ONT

645,10

70,26

48,77

91,77

67,18

38,29

69,03

58,13

55,90

36,71

55,94

53,12

2.11

Đất tại đô thị

ODT

254,40

132,45

121,95

2.12

Đất xây dựng trụ s cơ quan

TSC

32,24

9,48

1,37

6,65

2,31

2,45

3,35

0,69

1,16

0,73

1,04

0,79

1,52

0,70

2.13

Đất cơ sở tôn giáo

TON

31,40

2,21

3,19

1,11

1,93

1,94

1,75

0,47

4,87

2,57

3,24

5,12

3,00

2.14

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

116,72

15,77

17,20

2,83

16,68

9,39

13,52

11,80

2,84

4,57

6,22

5,01

9,28

1,61

2.15

Đt sản xut vt liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

41,39

4,93

0,50

3,19

0,36

4,00

1,00

0,50

2,53

2,31

11,23

1,28

6,28

3,28

2.16

Đất sinh hoạt cộng đng

DSH

0,95

0,05

0,10

0,06

0,19

0,27

0,05

0,23

2.17

Đt khu vui chơi, gii trí công cộng

DKV

3,00

3,00

2.18

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

1,36

0,04

0,22

0,50

0,03

0,35

0,07

0,15

2.19

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

938,98

57,07

42,03

68,72

65,92

121,80

39,67

64,88

91,39

120,80

27,65

163,38

36,96

38,71

2.20

Đt có mặt nước chuyên dùng

MNC

279,47

19,80

104,58

19,64

4,42

1,47

26,21

10,41

32,59

48,98

11,37

3

Đất chưa sử dụng

CSD

7,70

7,70

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN ĐỨC LINH
(Kèm theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Võ Xu

TT Đức Tài

Xã Đa Kai

Xã Sùng Nhơn

Xã Mê Pu

Xã Nam Chính

Xã Đức Chính

Xã Đức Hnh

Xã Đức Tín

Xã Vũ Hòa

Xã Tân Hà

Xã Đông Hà

Xã Trà Tân

1

2

3

(4) = 5+… +(17)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Đất nông nghiệp

NNP

207,99

22,25

10,52

50,09

28,02

22,28

11,97

14,14

4,2

6,26

16,01

14,67

3,91

3,67

1.1

Đất trồng lúa

LUA

94,82

12,42

2,74

18,13

20,33

9,75

9,34

10,41

0,4

10,66

0,44

0,2

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

LUC

93,66

12,42

2,74

18,13

20,33

9,75

9,34

10,09

0,2

10,66

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,59

0,44

6,01

0,42

1,63

1,4

0,69

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

100,57

9,39

7,78

25,94

7,27

8,9

2,63

3,73

4,2

4,46

5,35

13,54

3,71

3,67

1.4

Đất nuôi trồng thy sn

NTS

2,01

0,01

2

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4,57

0,15

0,4

1,31

0,67

0,19

0,2

1,05

0,09

0,03

0,44

0,04

2.1

Đất phát trin hạ tầngcấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1,8

0,34

0,64

0,19

0,18

0,45

2.2

Đất tại nông thôn

ONT

0,28

0,16

0,03

0,03

0,03

0,03

2.3

Đất tại đô thị

ODT

0,21

0,15

0,06

2.4

Đất xây dựng trụ s cơ quan

TSC

0,54

0,02

0,07

0,44

0,01

2.5

Đt sản xut vt liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

1,14

1,14

2.6

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

0,5

0,5

2.7

Đt có mặt nước chuyên dùng

MNC

0,1

0,01

0,03

0,06

PHỤ LỤC III

KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2016 CỦA HUYỆN ĐỨC LINH
(Kèm theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tnh)

Đơn vị tính: ha

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT Võ Xu

TT Đức Tài

Xã Đa Kai

Xã Sùng Nhơn

Xã Mê Pu

Xã Nam Chính

Xã Đức Chính

Xã Đức Hnh

Xã Đức Tín

Xã Vũ Hòa

Xã Tân Hà

Xã Đông Hà

Xã Trà Tân

1

2

3

(4) = 5+… + (17)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

229,41

25,95

11,22

51,73

31,52

24,28

15,53

15,55

5,7

7,26

16,01

15,68

4,91

4,07

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

97,16

12,42

2,74

18,13

20,33

9,75

11,68

10,41

0,4

10,66

0,44

0,2

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

93,66

12,42

2,74

18,13

20,33

9,75

9,34

10,09

0,2

10,66

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

10,99

0,44

6,01

0,42

1,63

1,4

0,69

0,4

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

119,25

13,09

8,48

27,58

10,77

10,9

3,85

5,14

5,7

5,46

5,35

14,55

4,71

3,67

1.4

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

2,01

0,01

2

2

Chuyển đi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

7,9

1,34

6,56

Trong đó:

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

6,56

6,56

2.2

Đt trng cây hàng năm khác chuyn sang đất nuôi trồng thủy sn

HNK/NTS

1,34

1,34