BỘ TƯ PHÁP
-------
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THEO DÕI
THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA BỘ TƯ PHÁP
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-BTP ngày 20/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 củaChính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-BTP ngày 21/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp;

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 của Bộ Tư pháp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ (để phối hợp thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thành Long

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA BỘ TƯ PHÁP(Ban hành kèm theo Quyết định số 624/QĐ-BTP ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
MỤC ĐÍCH, YÊU CI. U
1. Mục đích

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành được lựa chọn; kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật, gây bức xúc và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người dân; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
2. Yêu cầu
- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Bám sát Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2014;
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính;
- Huy động sự tham gia, phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện công việc được giao;
- Thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?

1. Xây dựng văn bản, đề án
1.1. Chỉnh lý, hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trình Bộ trưởng ký ban hành
- Sản phẩm:Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục KSTTHC, Cục KTVBQPPL, Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị xây dựng pháp luật
- Thời gian trình: tháng 3/2014.
1.2. Xây dựng Đề án phát triển mạng lưới cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật
- Nội dung hoạt động: nghiên cứu, xây dựng Đề án của Bộ Tư pháp nhằm phát triển mạng lưới cộng tác viên là cá nhân, tổ chức trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
- Sản phẩm: Đề án được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

>> Xem thêm:  Thu hồi đất là gì ? Quy định pháp luật về thu hồi đất ? Bồi thường thiệt hại do thu hồi đất

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Thời gian thực hiện: tháng 10 - 12/2014.
2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
2.1. Tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật
- Nội dung hoạt động: tổ chức 01 Hội nghị tập huấn cho cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 02 Hội nghị cho cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật của các địa phương, dự kiến 01 hội nghị tổ chức ở phía Bắc và 01 hội nghị tại phía Nam.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Học viện Tư pháp;
- Thời gian thực hiện: tháng 6 - 10/2014.
2.2. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
- Nội dung hoạt động:Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành tại các Bộ, ngành, địa phương. Theo đó, tổ chức đoàn kiểm tra tại 03 Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Y tế và tại một số địa phương.

>> Xem thêm:  Tư vấn chính sách hỗ trợ việc làm khi bị nhà nước thu hồi đất ? Trường hợp nào thì bị thu hồi đất ?

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả kiểm tra tại các Bộ, ngành và địa phương;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp; tổ chức pháp chế các Bộ, ngành; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Thời gian thực hiện: tháng 4-11/2014.
2.3. Hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014
- Nội dung hoạt động: Xây dựng văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014;
- Sản phẩm: Công văn hướng dẫn;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Thời gian thực hiện: tháng 3/2014.

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật đất đai về việc tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ? Điều kiện thu hồi đất

2.4. Giải đáp vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các Bộ, ngành, địa phương
- Nội dung hoạt động: Xây dựng văn bản trả lời vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các Bộ, ngành, địa phương;
- Sản phẩm: Công văn trả lời;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
- Thời gian thực hiện: tháng 3 - 12/2014.
2.5. Rà soát, thống kê về tổ chức, biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật
- Nội dung hoạt động: Rà soát, thống kê về tổ chức, biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật;
- Sản phẩm: báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, thống kê;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì rà soát đối với pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì rà soát đối với các địa phương;

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

- Đơn vị phối hợp: các đơn vị có liên quan thuộc Bộ; tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, địa phương;
- Thời gian thực hiện: tháng 7/2014.
3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm
3.1. Lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp: tập trung vào các luật đã có hiệu lực thi hành được ba năm, lĩnh vực có khó khăn, vướng mắc gồm: nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, trách nhiệm bồi thường nhà nước, chứng thực.
- Nội dung hoạt động: xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết các luật nêu trên và công tác chứng thực;
- Sản phẩm: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện.
- Đơn vị chủ trì thực hiện: các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực tương ứng;
- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục KTVBQPPL, Cục KSTTHC, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, các Bộ, ngành, tổ chức, địa phương có liên quan;
- Thời gian thực hiện: theo kế hoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt.
3.2. Lĩnh vực pháp luật liên ngành (căn cứ khoản 4 Điều 15 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP): thực hiện theo dõi thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm (phạm vi theo dõi sẽ được xác định cụ thể trong Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên ngành năm 2014).

>> Xem thêm:  Đối tượng nào được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

- Nội dung hoạt động:đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (theo các nội dung và hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định từ Điều 7 đến Điều 14 của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP):
+ Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch chung về theo dõi thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm;
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công thương: căn cứ Kế hoạch chung, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại Bộ mình; thực hiện đánh giá, tổng kết báo cáo của các địa phương xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý;
+ UBND cấp tỉnh: căn cứ Kế hoạch chung, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế.
- Sản phẩm: Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước trình Thủ tướng Chính phủ.
- Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp
+ Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
+ Đơn vị phối hợp: Cục KSTTHC, Cục KTVBQPPL, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thời gian thực hiện: theo Kế hoạch được phê duyệt.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

4. Quản lý, duy trì chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
- Nội dung hoạt động: tiếp nhận, xử lý, đăng tải, cập nhật thông tin về tình hình thi hành pháp luật trên chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, tổ chức pháp chế Bộ, ngành, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan thông tin đại chúng;
- Thời gian thực hiện: cả năm 2014.
5. Xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật theo phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và phương tiện thông tin đại chúng
- Nội dung hoạt động:
+ Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật;
+ Xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; kiến nghị thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cụ thể theo thông tin được phản ánh.
- Sản phm:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?

+ Văn bản xử lý hoặc đề xuất xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng;
+ Báo cáo kiểm tra và văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được kiểm tra.
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: Cục KTVBQPPL, Cục KSTTHC, các đơn vị xây dựng pháp luật, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan;
- Thời gian thực hiện: tháng 3 -12/2014.
6. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành:Thực hiện theo Quyết định số 290/QĐ-BTP ngày 06/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội.
7. Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
a) Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản của Bộ Tư pháp năm 2014
- Nội dung hoạt động: nghiên cứu, tổng hợp báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các đơn vị thuộc Bộ;
- Sản phẩm: báo cáo về công tác theo dối tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2014;

>> Xem thêm:  Khởi kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất ? Tranh chấp đất khi xây nhà mới ?

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: các đơn vị thuộc Bộ;
- Thời gian thực hiện: 15/10/2014.
b) Xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước năm 2014
- Nội dung hoạt động: nghiên cứu, tổng hợp báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các Bộ, ngành, địa phương;
- Sản phẩm: báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước năm 2014;
- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;
- Đơn vị phối hợp: các Bộ, ngành, địa phương;
- Thời gian thực hiện: 15/11/2014.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

>> Xem thêm:  Thủ tục hòa giải đối với tranh chấp đất đai và cách thức giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ?

1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật là đơn vị đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chủ trì thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực được phân công theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và kế hoạch này, báo cáo về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để tổng hợp, xây dựng Báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật được sử dụng từ nguồn kinh phí hằng năm của các đơn vị. Mức chi cụ thể thực hiện theo các quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Cách thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định mới nhất hiện nay ?