ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 626/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN Ở TRONG NƯỚC ĐỐIVỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 854/QĐ-UBND-HC NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viênchức;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổngthể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đếnnăm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hànhQuy định hỗ trợ học phí đào tạo cho viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, ngànhY tế;

Xét Tờ trình số 67/TTr-SYT của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dungcủa Quy chế đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trong nước đối với viên chức ngànhY tế tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND-HC ngày 28tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

Bổ sung khoản 5, Điều 15:“Không hỗ trợ học phí và các khoản chi phí khác đối với các thí sinh đào tạotrình độ đại học ngành Dược học kể từ năm học 2013-2014”.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP, NC/VX, Phg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái