ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2006/QĐ-UBND NGÀY 08/9/2006 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNHVỀ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tưpháp tại Tờ trình số 72/TTr-STP ngày 18 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số57/2006/QĐ-UBND ngày 08/9/2006 của UBND tỉnh quy định về hoạt động sáng kiến dokhông còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Sở, Thủtrưởng cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổchức và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 (STP 03 bản);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, Trưởng các phòng, đơn vị;
+ Lưu: KT3, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh